zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

 

69/2019 30-12-2019 pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 11 stycznia 2020 roku obowiązujące
68/2019 17-12-2019 pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 21 grudnia 2019 roku obowiązujące
67/2019 13-12-2019 zmiany Zarządzenia nr 38/19 Starosty Pabianickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Sportu obowiązujące
66/2019 12-12-2019 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2019 rok obowiązujące
65/2019 10-12-2019 skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniach 18 i 31 grudnia 2019 roku obowiązujące
64/2019 10-12-2019 przyjmowania płatności dokonywanych przez kontrahentów na rzecz Powiatu Pabianickiego z wykorzystaniem kart płatniczych obowiązujące
63/2019 03-12-2019 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach obowiązujące
62/2019 29-11-2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
61/2019 26-11-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy obowiązujące
60/2019 26-11-2019 zarejestrowania konta jednostki na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) obowiązujące
59/2019 26-11-2019 zasad obiegu i kontroli ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
58/2019 22-11-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich obowiązujące
57/2019 21-11-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów obowiązujące
56/2019 19-11-2019 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach dnia wolnego od pracy w roku 2019 obowiązujące
55/2019 07-11-2019 naboru do komisji konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktow nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pabianickiego w 2020 r. obowiązujące
54/2019 24-10-2019 zmiany Zarządzenia nr 38/19 Starosty Pabianickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Sportu obowiązujące
53/2019 24-10-2019 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
52/2019 23-10-2019 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie obowiązujące
51/2019 23-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
50/2019 11-10-2019 powołania Komisji do spraw dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli obowiązujące
49/2019 11-10-2019 przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu pabianickiego obowiązujące
48/2019 08-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami obowiązujące
47/2019 08-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich obowiązujące
46/2019 08-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich obowiązujące
45/2019 08-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich obowiązujące
44/2019 08-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu obowiązujące
43/2019 07-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa obowiązujące
42/2019 07-10-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
41/2019 01-10-2019 ograniczenia działalności gospodarczej oraz wykonywania niektórych prac przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje z upoważnienia Starosty Pabianickiego obowiązujące
40/2019 30-09-2019 „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach” obowiązujące
39/2019 30-09-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
38/2019 23-09-2019 powołania składu Powiatowej Rady Sportu obowiązujące
37/2019 23-09-2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
36/2019 18-09-2019 dotyczące zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu obowiązujące
35/2019 12-09-2019 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku obowiązujące
34/2019 09-09-2019 powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych obowiązujące
33/2019 06-09-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - emerytów i rencistów obowiązujące
32/2019 30-08-2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
31/2019 28-08-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa obowiązujące
30/2019 14-08-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy obowiązujące
29/2019 13-08-2019 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach obowiązujące
28/2019 06-08-2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Referacie Kancelaria Starosty Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
27/2019 05-07-2019 zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach na kadencję w latach 2019–2023 obowiązujące
26/2019 25-06-2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
25/2019 03-06-2019 zatwierdzenia aneksu do Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu pabianickiego w obrębie geodezyjnym Drzewociny gm. Dłutów obowiązujące
24/2019 27-05-2019 powołania Komisji do oszacowania ilości i wartości drewna możliwego do pozyskania w wyniku usunięcia drzew zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego obowiązujące
23/2019 23-05-2019 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa poraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie obowiązujące
22/2019 17-05-2019 powołania członków Rady Programowej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach obowiązujące
21/2019 10-05-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa obowiązujące
20/2019 24-04-2019 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku obowiązujące
19/2019 05-04-2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Referacie Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
18/2019 05-04-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa obowiązujące
17/2019 29-03-2019 wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikom Starostwa Powiatowego w Pabianicach z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy obowiązujące
16/2019 29-03-2019 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obowiązujące
15/2019 26-02-2019 powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach obowiązujące
14/2019 26-02-2019 powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach obowiązujące
13/2019 12-02-2019 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2019 roku obowiązujące
12/2019 12-02-2019 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2019 roku obowiązujące
11/2019 01-02-2019 zmiany Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach obowiązujące
10/2019 22-01-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - emerytów i rencistów obowiązujące
9/2019 21-01-2019 zatwierdzenia Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pabianickiego obowiązujące
8/2019 21-01-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Referacie Kancelaria Starosty obowiązujące
7/2019 18-01-2019 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym obowiązujące
6/2019 16-01-2019 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2019 rok obowiązujące
5/2019 16-01-2019 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji obowiązujące
4/2019 16-01-2019 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwoju sportu w 2019 r. obowiązujące
3/2019 03-01-2019 ustanowienia społecznego opiekuna zabytków obowiązujące
2/2019 03-01-2019 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie obowiązujące
1/2019 03-01-2019 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:26.03.2019 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:10.01.2020 13:04