ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia właścicieli działek położonych po obu stronach drogi gminnej o wydaniu przez Starostę Pabianickiego decyzji nr 2/2014, znak: AB.6740.180.2014.MK z dnia 22.08.2014r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 108604E ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim – na odcinku od ulicy Przemysłowej do rzeki Łódki zlokalizowanej na działkach nr ewid. 32/2, 33 i 89/2, obręb K-18 w Konstantynowie Łódzkim, z rygorem natychmiastowej wykonalności, z uwagi na uzasadniony interes społeczny.
   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego – Wydział Architektury i Budownictwa oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2.
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania dla Gminy Konstantynów Łódzki. 
  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni, za pośrednictwem Starosty Pabianickiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego – Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2.

Konstantynów Łódzki, dnia 22 sierpnia 2014 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 108604 E ul. Łąkowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.09.2014 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.09.2014 12:21