Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pabianice-dps.pl


Pabianice: Dostawa mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r
Numer ogłoszenia: 373156 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach , ul. Wiejska 55/61, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2137551, faks 042 2137640.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pabianice-dps.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część: A 1. Baleron wędzony parzony (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) --- kg 300 2. Bekon wędzony parzony (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) --- kg 100 3. Boczek wędzony parzony, bez żeber (zawartość mięsa wieprzowego z tłuszczem nie mniej niż 79%) --- kg 250 4. Kaszanka cienka (skład: kasza gryczana, wątroba, krew, przyprawy) --- kg 250 5. Kiełbasa mortadela (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) --- kg 300 6. Kiełbasa parówki cienkie (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) --- kg 200 7. Kiełbasa parówki grube (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) --- kg 350 8. Kiełbasa krakowska (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 55%) --- kg 450 9. Kiełbasa szynkowa (grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 59%) --- kg 400 10. Kiełbasa typu szkolna lub równoważna (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 55%) --- kg 350 11. Mielonka tyrolska (wyrób blokowy, średnio rozdrobniony, mięsa wieprzowego nie mniej niż 66 %) --- kg 550 12. Kiełbasa typu złota lub równoważna /cienka/ (średnio rozdrobniona, drobiowo-wieprzowa, zawartość mięsa drobiowego nie mniej niż 38%, mięsa wieprzowego nie mniej niż 39%) --- kg 100 13. Kiełbasa śląska /cienka/ (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, mięsa wieprzowego nie mniej niż 76%) --- kg 600 14. Kiełbasa biała surowa (średnio rozdrobniona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 85%) --- kg 100 15. Łopatka pieczona (wyrób garmażeryjny, nie rozdrobniony, parzony,i opiekany, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 84%) --- kg 150 16. Ogonówka wędzona parzona (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) --- kg 400 17. Pasztet wieprzowy typu wiejski lub równoważny (wyrób garmażeryjny, rozdrobniony, zawartość mięsa wieprz. nie mniej niż 3%, mięso drobiowe nie mniej niż 6%,wątroba,tłuszcz wieprzowy, tłuszcz drobiowy) --- kg 300 18. Przysmak typu śniadaniowy lub równoważny (wyrób blokowy, średnio rozdrobniony, parzony, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 50%) --- kg 300 19. Pieczeń typu rzymska lub równoważna (wyrób garmażeryjny, z mięsa wieprz., rozdrobniony, parzony zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 80%) --- kg 200 20. Pieczeń o smaku indyka lub równoważna (wyrób garmażeryjny z mięsa wieprzowego, rozdrobniony, parzony, opiekany, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 63%) --- kg 250 21. Polędwica sopocka, wędzona, parzona (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 65%) --- kg 200 22. Polędwica drobiowa (zawartość mięsa drobiowego nie mniej niż 43%, mięsa wieprzowego nie mniej niż 6 %) --- kg 360 23. Rolada z kurczaka (zawartość mięsa drobiowego z kurcząt nie mniej niż 67%) --- kg 180 24. Schab z kurczaka, wędzony, parzony (zawartość mięsa drobiowego z kurcząt nie mniej niż 89%) --- kg 100 25. Szynka konserwowa (grubo rozdrobniona, parzona zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) --- kg 400 26. Szynka typu biała lub równoważna (nie wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 59%) --- kg 500 27. Szynka drobiowa (wędzona, parzona, zawartość mięsa drobiowego nie mniej niż 43%, mięsa wieprzowego nie mniej niż 6%) --- kg 360 28. Szynka chuda, gotowana (w siatce, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 65%) --- kg 300 29. Schab pieczony (wyrób garmażeryjny, nie rozdrobniony, parzony i opiekany, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 84%) --- kg 40 30. Salceson czarny ozorowy zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 13%, ozory wp, serca wp, nerki wp) --- kg 50 31. Salceson biały zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 50%, serca wieprzowe) --- kg 80 Część: B 1. Brzuch surowy bez skóry, bez żeber --- kg 100 2. Kości schabowo-karczkowe --- kg 2000 3. Łopatka bez kości --- kg 1800 4. Schab bez kości --- kg 400 5. Nogi wieprzowe krótkie --- kg 50 6. Słonina --- kg 350 7. Wołowina bez kości, zrazowa --- kg 200 8. Karczek bez kości --- kg 200 Część: C 1. Filet z kurczaka --- kg 600 2. Kurczak świeży --- kg 800 3. Udko z kurczaka --- kg 1300 4. Mięso drobiowe bez kości i bez skóry --- kg 900 5. Porcja rosołowa --- kg 1300.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.00.00-8, 15.11.00.00-2, 15.11.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji i załączenie go do oferty.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji i załączenie go do oferty.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 oraz załącznik nr 5 do specyfikacji, które winny być załączone do oferty.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie podpisanie i załączenie do oferty załącznika nr 2 do specyfikacji.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie podpisanie i załączenie do oferty załącznika nr 2 do specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozostają stałe w ciągu całego roku, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonych na podstawie przepisów prawa, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto danego towaru. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji, bez konieczności zmiany umowy, odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ich wystąpieniu na piśmie, przed wprowadzeniem nowych cen. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu wymienionego w załączniku nr 4 do oferty i w załączniku do umowy, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zaoferowania produktów równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pabianice-dps.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55-61 Dział żywienia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55-61 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wędlin.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część: A 1. Baleron wędzony parzony (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) kg 300 2. Bekon wędzony parzony (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) kg 100 3. Boczek wędzony parzony, bez żeber (zawartość mięsa wieprzowego z tłuszczem nie mniej niż 79%) kg 250 4. Kaszanka cienka (skład - kasza gryczana, wątroba, krew, przyprawy) kg 250 5. Kiełbasa mortadela (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) kg 300 6. Kiełbasa parówki cienkie (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) kg 200 7. Kiełbasa parówki grube (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) kg 350 8. Kiełbasa krakowska (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 55%) kg 450 9. Kiełbasa szynkowa (grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 59%) kg 400 10. Kiełbasa typu szkolna lub równoważna (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 55%) kg 350 11. Mielonka tyrolska (wyrób blokowy, średnio rozdrobniony, mięsa wieprzowego nie mniej niż 66 %) kg 550 12. Kiełbasa typu złota lub równoważna (cienka) (średnio rozdrobniona, drobiowo-wieprzowa, zawartość mięsa drobiowego nie mniej niż 38%, mięsa wieprzowego nie mniej niż 39%) kg 100 13. Kiełbasa śląska Część: A 1. Baleron wędzony parzony (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) kg 300 2. Bekon wędzony parzony (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) kg 100 3. Boczek wędzony parzony, bez żeber (zawartość mięsa wieprzowego z tłuszczem nie mniej niż 79%) kg 250 4. Kaszanka cienka (skład: kasza gryczana, wątroba, krew, przyprawy) kg 250 5. Kiełbasa mortadela (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) kg 300 6. Kiełbasa parówki cienkie (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) kg 200 7. Kiełbasa parówki grube (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 38%) kg 350 8. Kiełbasa krakowska (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 55%) kg 450 9. Kiełbasa szynkowa (grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 59%) kg 400 10. Kiełbasa typu szkolna lub równoważna (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 55%) kg 350 11. Mielonka tyrolska (wyrób blokowy, średnio rozdrobniony, mięsa wieprzowego nie mniej niż 66 %) kg 550 12. Kiełbasa typu złota lub równoważna - cienka (średnio rozdrobniona, drobiowo-wieprzowa, zawartość mięsa drobiowego nie mniej niż 38%, mięsa wieprzowego nie mniej niż 39%) kg 100 13. Kiełbasa śląska - cienka (średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, mięsa wieprzowego nie mniej niż 76%) kg 600 14. Kiełbasa biała surowa (średnio rozdrobniona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 85%) kg 100 15. Łopatka pieczona (wyrób garmażeryjny, nie rozdrobniony, parzony,i opiekany, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 84%) kg 150 16. Ogonówka wędzona parzona (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) kg 400 17. Pasztet wieprzowy typu wiejski lub równoważny (wyrób garmażeryjny, rozdrobniony, zawartość mięsa wieprz. nie mniej niż 3%, mięso drobiowe nie mniej niż 6%,wątroba,tłuszcz wieprzowy, tłuszcz drobiowy) kg 300 18. Przysmak typu śniadaniowy lub równoważny (wyrób blokowy, średnio rozdrobniony, parzony, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 50%) kg 300 19. Pieczeń typu rzymska lub równoważna (wyrób garmażeryjny, z mięsa wieprz., rozdrobniony, parzony zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 80%) kg 200 20. Pieczeń o smaku indyka lub równoważna (wyrób garmażeryjny z mięsa wieprzowego, rozdrobniony, parzony, opiekany, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 63%) kg 250 21. Polędwica sopocka, wędzona, parzona (zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 65%) kg 200 22. Polędwica drobiowa (zawartość mięsa drobiowego nie mniej niż 43%, mięsa wieprzowego nie mniej niż 6 %) kg 360 23. Rolada z kurczaka (zawartość mięsa drobiowego z kurcząt nie mniej niż 67%) kg 180 24. Schab z kurczaka, wędzony, parzony (zawartość mięsa drobiowego z kurcząt nie mniej niż 89%) kg 100 25. Szynka konserwowa (grubo rozdrobniona, parzona zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 69%) kg 400 26. Szynka typu biała lub równoważna (nie wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 59%) kg 500 27. Szynka drobiowa (wędzona, parzona, zawartość mięsa drobiowego nie mniej niż 43%, mięsa wieprzowego nie mniej niż 6%) kg 360 28. Szynka chuda, gotowana (w siatce, wędzona, parzona, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 65%) kg 300 29. Schab pieczony (wyrób garmażeryjny, nie rozdrobniony, parzony i opiekany, zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 84%) kg 40 30. Salceson czarny ozorowy zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 13%, ozory wp, serca wp, nerki wp) kg 50 31. Salceson biały zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 50%, serca wieprzowe) kg.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.00.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mięsa.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część: B 1. Brzuch surowy bez skóry, bez żeber kg 100 2. Kości schabowo-karczkowe kg 2000 3. Łopatka bez kości kg 1800 4. Schab bez kości kg 400 5. Nogi wieprzowe krótkie kg 50 6. Słonina kg 350 7. Wołowina bez kości, zrazowa kg 200 8. Karczek bez kości kg 200.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa mięsa drobiowego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część: C 1. Filet z kurczaka kg 600 2. Kurczak świeży kg 800 3. Udko z kurczaka kg 1300 4. Mięso drobiowe bez kości i bez skóry kg 900 5. Porcja rosołowa kg 1300.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Pabianice 95-200,Wiejska 55/61
Informację opublikował:Ryszard Juśkiewicz
Data publikacji:13.11.2014 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Juśkiewicz
Informację aktualizował:Ryszard Juśkiewicz
Data aktualizacji:13.11.2014 11:50