Pabianice, dnia 14 czerwca 2005 r.

GG. 7222 – 19/05


Wg rozdzielnika


                          W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie odszkodowania za szkody powstałe na części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nad Nerem, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów zawierającej wykonane przez geodetę uprawnionego Jolantę Markowską opracowanie strefy ochronnej dla kolektora sanitarnego, jako działka nr 527A o powierzchni 220 m², stanowiacej część działki ewidencyjnej nr 527 w obrębie geodezyjnym G-40 o powierzchni 3021 m²,
o nie uregulowanym stanie prawnym, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego VIIIA (decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 sierpnia 2003 r., znak: GKI.IX.72213/57/02 dotycząca czasowego zajęcia działki nr 527A) – informuję, że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
               Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją znajdującą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 (budynek C, I piętro, pokój 102 w godzinach: pon., śr., czw., pt. 8.00 – 16.00, wt. 9.00 – 17.00) oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
              Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze pismo wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 14 czerwca 2005 r.


podpisał:   Z up. STAROSTY
Sławomir Jakubowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Łodzi
   Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ
2.a/a.
Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej
2.Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie (art. 10 k.p.a.) nieruchomość położona w Łodzi nad Nerem , działka nr 527A
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:16.06.2005 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:16.06.2005 10:02