Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210        faks (+48) 422-111-210 w 60        NIP 727-104-51-59      REGON 000311734

 

 

                                                                                              Konstantynów Ł., 13-02-2015 r.

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 20 lutego 2015 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących (chemia profesjonalna) do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/4/2015/pr.wew

Określenie przedmiotu zmówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w okresie do 31-12-2015 własnym transportem i na własny koszt dostawcy, artykułów chemicznych w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem w wyznaczonym terminie w dni robocze w godz. 7.00-15 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3. Zamówienie obejmuje produkty chemiczne chemii gospodarczej w IX zakresach:  art. czystościowe, proszki do prania, worki foliowe, produkty papierowe, chemia kuchenna, tabletki myjące, chemii profesjonalna – środki dezynfekcyjne, chemia profesjonalna – środki czyszczące, chemia profesjonalna- specjalne środki medyczne. 

Wymagane jest dołączenie kart charakterystyki.

Karty charakterystyki powinny:

- być napisane językiem prostym i zrozumiałym oraz zawierać jednoznaczne i zwięzłe stwierdzenia,

- zawierać 16 obowiązkowych punktów, kolejność punktów powinna być taka jak w rozporządzeniu, tj.:

 

1

Identyfikacja substancji/ preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

2

Identyfikacja zagrożeń

3

Skład i informacje o składnikach

4

Pierwsza pomoc

5

Postępowanie w przypadku pożaru

6

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

7

Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

8

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

9

Właściwości fizyczne i chemiczne

10

Stabilność i reaktywność

11

Informacje toksykologiczne

12

Informacje ekologiczne

13

Postępowanie z odpadami

14

Informacje o transporcie

15

Informacje dotyczące przepisów prawnych

16

Inne informacje

- zawierać wszystkie niezbędne dane o zagrożeniach,

- być przygotowana przez wykwalifikowaną osobę lub zespół osób,

- zawierać informacje dotyczące producenta, importera lub dystrybutora oraz datę sporządzenia bądź aktualizacji.

 

UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego zużycia w okresie 11 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy. Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a)    Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.

b)    Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb.

5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 31-12-2015 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

7.  Termin wykonania zamówienia:. Umowa będzie obowiązywała : do 31 grudnia 2015

8.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

9.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań co do okresu ważności

2.

Formularz asortymentowo-cenowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ w wybranych zakresach.

Brak wymagań co do okresu ważności

3.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zał. 3)
oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  zał 4

Brak wymagań co do okresu ważności

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji ; dopuszczalny jest odpis z rejestru CEIDG

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli.

Aktualne

6.

W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy wyrobów zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 107, poz.679) należy dołączyć:

a) dla wyrobów medycznych klasy I (preparaty do mycia, neutralizacji) – Deklarację zgodności,

b) dla wyrobów medycznych klasy IIa (preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji nieinwazyjnej sprzętu medycznego) - Deklarację zgodności,

c) dla wyrobów medycznych klasy IIb (preparaty do dezynfekcji inwazyjnej sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych i endoskopów) - Certyfikat CE oraz Deklarację zgodności lub świadectwo zgłoszenia (wpis) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Brak wymagań co do okresu ważności

7.

W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy produktów biobójczych zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433), należy dołączyć pozwolenie na wprowadzenie do obrotu / lub odpowiedni wpis do Rejestru / lub pozwolenie tymczasowe na wprowadzenie do obrotu / lub odpowiedni wpis/ lub wpis do rejestru Produktów Biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie.

Brak wymagań co do okresu ważności

8.

W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz.473 z póź. zm.) należy dołączyć zgłoszenie do krajowego systemu informowania o kosmetykach.

Brak wymagań co do okresu ważności

9.

Oświadczenie Wykonawcy, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone do zastosowania w obszarze medycznym, posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego lub / i Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego (normy, badania co najmniej fazy II) i że badania te zostały wykonane w opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE (np. DGHM/VAH, DVV, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH) oraz że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie badań.

Brak wymagań co do okresu ważności

10.

Aktualne karty charakterystyki na oferowane środki (w tym substancje niebezpieczne) (w języku polskim), wydane przez producenta, spełniające wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (z 18.12.2006r.) – ze zm., w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów  (…) spełniające wymagania określone w załączniku nr 2, z zaznaczeniem której pozycji dotyczą .

Brak wymagań co do okresu ważności

11.

Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony
katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

Brak wymagań co do okresu ważności

12.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał 5

Brak wymagań co do okresu ważności

13.

Karta artykułów równoważnych – zał 6

Brak wymagań co do okresu ważności

 

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 p. Ewa Chojnowska-Owczarek – tel. 42 2111210;

p. Katarzyna Michalska-Dróżka – tel. 609-659-215.

11.Wadium nie jest wymagane

12.Termin związania ofertą: 30 dni

13.Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załączniki do specyfikacji podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

14.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3 Konstantynów Łódzki, pokój 143 -  sekretariat do dnia 20-02-2015 do godziny 9.30. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-15.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-02-2015 o godzinie 10.00.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

6.     Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie łączna cena brutto rocznej dostawy pełnego asortymentu poszczególnych produktów zakresów do DPS Konstantynów Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych lub częściowych. Jednak oferty częściowe muszą być kompletne w całej  grupie produktów (co najmniej jednej z dziewięciu) opisanych w formularzu oferty.

Podany w Specyfikacji (załącznik nr 2) - asortyment nie jest wiążący w sensie nazwy, natomiast po stronie oferenta leży udokumentowanie, że jego oferta jest równoważna pod względem użytkowym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa  z asortymentem przedstawionym w Specyfikacji.    

Ustalono system oceny ofert, w którym, cena stanowi 90% kryterium. Drugim kryterium jest termin dostawy – 10%. Wartość dostaw nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Ustalono punktowy system oceny ofert w którym:

I. cena dostawy stanowi 90% wartości porównawczej

Ad. I. Wartość punktowa ceny oferty przeliczona zostanie wg wzoru:

 

Najniższa cena brutto dostawy rocznej

 zaoferowana w postępowaniu

Wartość punktowa ceny =     ------------------------------------------------------  x 90 pkt.

                                               Cena badanej oferty dostawy rocznej brutto                                

 

 

Zasady oceny kryterium „Termin dostawy”

Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach okresu dostawy, przy czym maksymalny wymagany okres dostawy wynosi 10 dni.

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) 5 dni  dostawy                               0 pkt.,

2) 2 dni dostawy i mniej                    10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 10 pkt.

 

Ocena ostateczna dla kryterium „Termin dostawy” zostanie obliczona wg wzoru:

 

Liczba punktów = (Tmin / Tbad) x 10pkt

 

Gdzie:               Tbad       - punkty za zadeklarowany okres dostawy oferty badanej

                                     Tmin      - maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „Termin dostawy”.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostaw.

15.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

16. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnego wykonywania dostaw lub pogorszenia się jakości towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

17.Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres 11 miesięcy z gwarancją cen zgodnych z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu. Umowa zostaje zawarta :

- od dnia zawarcia do 31 grudnia 2015

Strony zachowują możliwość wypowiedzenia umowy z miesięcznym wypowiedzeniem. Każda partia dostaw z danego miesiąca zrealizowana na podstawie kolejnych zamówień będzie rozliczana oddzielnie, a należność za dostarczony towar będzie regulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiedniej faktury – poleceniem przelewu z konta zamawiającego w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

 

Konkurs może być unieważniony w całości  lub w części bez podania przyczyn lub przełożony na inny termin.

 

                                                                                                                     

                                                                                                          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej “Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

                                                                                                         


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 20 lutego 2015 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących (chemia profesjonalna)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:13.02.2015 20:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:13.02.2015 21:11