Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210        faks (+48) 422-111-210 w 60        NIP 727-104-51-59      REGON 000311734

 

 

                                                                                              Konstantynów Ł., 21-02-2015 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 26 luty 2015 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę rękawic medycznych do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/8/2015/pr.wew

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10695&idmp=1127&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/8/2015/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w okresie do 31-12-2015 własnym transportem i na własny koszt dostawcy, rękawic medycznych w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem w wyznaczonym terminie w dni robocze w godz. 7.00-15 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3. Zamówienie obejmuje produkty w III pakietach: 1. Rękawice diagnostyczne, nitrylowe; 2. Rękawice foliowe; 3. Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 1 oryginalnym opakowaniu rękawic z każdego pakietu.

UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego zużycia w okresie 11 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy.  Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą dopuszcza przesuwanie ilości między pozycjami w ramach wartości umowy.

 Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a)                  Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.

b)                 Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb.

5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 31-12-2015 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferty częściowe ani wariantowe nie będą rozpatrywane.

7.  Termin wykonania zamówienia:. Umowa będzie obowiązywała : do 31 grudnia 2015

8.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

9.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań

2.

Formularz asortymentowo-cenowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ w wybranych zakresach.

Brak wymagań

3.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zał. 3)
oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  zał 4

Brak wymagań

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli.

Aktualne

6.

W przypadku gdy oferowany produkt jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r . o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93 poz. 896 z póź n. zm.):  dla oferowanych produktów stanowiących wyroby medyczne - deklaracja producenta o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych dla danego oferowanego produktu bądź dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia danego wyrobu do Rejestru wyrobów

medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu i używania bądź dokument potwierdzający zarejestrowanie wyrobu. W wypadku, gdy dla danego podmiotu w stosunku do danego wyrobu dokonanie zgłoszenia

jest obowiązkowe, prosimy o przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia danego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu i używania, bądź ważnego aktualnie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie wyrobu .

Brak wymagań

7.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał 5

Brak wymagań

 

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

p. Agnieszka Słowińska – tel. 42 2111-210;

p. Katarzyna Michalska-Dróżka (względy formalne oferty)– tel. 609-659-215.

11.Wadium nie jest wymagane

12.Termin związania ofertą: 30 dni

13.Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załączniki do specyfikacji podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

14.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3 Konstantynów Łódzki, pokój 143 -  sekretariat do dnia 26-02-2015 do godziny 9.30. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-15.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-02-2015 o godzinie 10.00.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

6.                  Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie łączna cena brutto rocznej dostawy pełnego asortymentu poszczególnych produktów zakresów do DPS Konstantynów Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Po stronie oferenta leży udokumentowanie, że jego oferta jest równoważna pod względem użytkowym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa  z asortymentem przedstawionym w Specyfikacji.    

Ustalono system oceny ofert, w którym, cena stanowi 90% kryterium,10% termin dostawy.Konkurs wygrywa oferta, która uzyska najwięcej punktów. Wartość dostaw nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Ustalono punktowy system oceny ofert w którym:

I. Cena dostawy stanowi 90% wartości porównawczej

Ad. I. Wartość punktowa ceny oferty przeliczona zostanie wg wzoru:

 

Najniższa cena brutto dostawy rocznej

 zaoferowana w postępowaniu

Wartość punktowa ceny =     ------------------------------------------------------  x 90 pkt.

                                               Cena badanej oferty dostawy rocznej brutto                                

 

I.             termin dostawy stanowi 10% wartości porównawczej

 

                    Najkrótszy termin dostawy

                   zaoferowany w postępowaniu

Wartość punktowa terminu dostawy =     ------------------------------------------------------  x 10 pkt

                                                                      Termin dostawy badanej oferty

 

Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) 3 dni dostawy                                0 pkt.,

2) 2 dni dostawy i mniej                           10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 10 pkt.

 

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostaw.

15.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

16. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnego wykonywania dostaw lub pogorszenia się jakości towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

17.Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres do 31-12-2015 z gwarancją cen zgodnych z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu.

Umowa zostaje zawarta :

- od dnia zawarcia do 31 grudnia 2015

Strony zachowują możliwość wypowiedzenia umowy z miesięcznym wypowiedzeniem. Każda partia dostaw z danego miesiąca zrealizowana na podstawie kolejnych zamówień będzie rozliczana oddzielnie, a należność za dostarczony towar będzie regulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiedniej faktury – poleceniem przelewu z konta zamawiającego w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury nie później niż przed końcem miesiąca.

 W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

18 DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na podstawie §5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego w DPS cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 700 – 1500).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

7. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (Art.. 144 ust 1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb. Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą dopuszcza przesuwanie ilości między pozycjami w ramach wartości umowy.

9. Zamawiający wymaga, aby przewóz zamówionego towaru odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a)                  Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonego produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.

b)                 Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

10. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Hubert Kowalski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 26 lutego 2015 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę rękawic do Domu Pomocy Społecznej POD DĘBAMI
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:21.02.2015 16:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:22.02.2015 21:18