Konstantynów Ł.23.11.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

ul. Bechcice 3

95-050 Konstantynów Łódzki

tel. 42 211 12 10

fax 42 211 12 10 wew.60

e-mail: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

 

 1. Przedmiot Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sof dla mieszanek DPS-u do sali dziennego pobytu – telewizyjnej:

 

 • sofa dwuosobowa typ Vector VT 522 – ilość 3 szt
 • sofa – krzesło jednoosobowe typ Vector VT 520 – ilość 2 szt

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa sof jest uzupełnieniem już istniejącego wyposażenia sali.

Zamawiający poniżej umieszcza wzór mebli, których planowanych zakup jest uzupełnieniem istniejącego już wyposażenia:

 

       
   
 


 Dane techniczne:

 

 • SIEDZISKO, OPARCIE I BOKI – tapicerowane tkanina zmywalną (powłoka 100% PU lub PCV,  odporność na ścieranie min. >100 000 cykli, odporność na piling: 5, atest trudnozapalności.  Kolor  i rodzaj tkaniny zmywalnej do wyboru przez Zamawiającego. Dostawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wzornik z rodzajem tkaniny występującej w co najmniej 15 kolorach.

 

 • Siedzisko:

tapicerowane tkaniną zmywalną, wykonane na bazie formatki sklejkowej i pianki wtryskowej, która gwarantującej długotrwałą odporność na deformację oraz zapewniającej optymalny komfort. Siedzisko umieszczone na wysokości ok. 45 cm. Proste, Zamawiający nie dopuszcza aby połączenie siedziska i oparcia było poniżej brzegu linii siedziska. 

 

 • Oparcie:

tapicerowane tkaniną zmywalną, wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej i pianki wtryskowej, której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. Wysokość oparcia mierzona od siedziska 48 – 50 cm.

 

 • Stelaż i boki krzesła

Stelaż:

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Kolor lakieru do wyboru przez Zamawiającego. Zamontowane stopki na twarde podłoże.

 

 • Boki krzesła:

Wykonane na bazie płyty wiórowej tapicerowanej pianką, obite tkaniną zmywalną.

 

 • Wymiary mebli:

sofa dwuosobowa:   szer. całkowita wraz z podłokietnikami 105 – 110 cm

                                               głębokość całk. 55 – 58 cm

            sofa jednoosobowa: szer. całkowita wraz z podłokietnikami 57 – 60 cm

                                               głębokość całk. 55 – 58 cm

            podłokietniki: wąskie, o szer. 5 – 7 cm

Poniżej Zamawiający podaje wymiary mebli, w których jest w posiadaniu  i do których należy dostosować asortyment  stanowiący przedmiot zamówienia.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1. Wyma
 
 


gany termin wykonania zamówienia

 

Przedmiot zamówienia  należy wykonać do dnia 20.12.2015   i dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia materiału na czas transportu.

 

 1. Warunki postępowania i składania ofert:

Zamawiający wymaga, aby oferta złożona była na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego, umieszczonym w załączniku 1.

W innym przypadku oferta zostanie odrzucona. Do formularza należy dołączyć zdjęcia oferowanego towaru i dokładny opis produktu, dane techniczne.

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu powinni złożyć w terminie określonym w punkcie 6 ofertę na dostawę sof.  Oferta musi zawierać ceny jednostkowe (netto i brutto) poszczególnych elementów zamówienia oraz ceny (netto i brutto) za całość wykonania zamówienia.

 

asortyment

Cena  (zł)

ilość

Wartość (zł)

 

1

Sofa jednoosobowa

model …...................................

firma.........................................

Netto....................

brutto.....................

2 szt

Netto....................

brutto.....................

2

Sofa dwuosobowa

model.......................................

firma........................................

Netto....................

brutto.....................

3szt

Netto....................

brutto.....................

Podsumowanie

Netto....................

brutto.....................

 

Do oferty należy załączyć rysunki , zdjęcia oferowanego towaru i dokładny opis wykonania produktu-rodzaj materiału, dane techniczne.

Przewóz zamówionego towaru odbędzie się transportem zorganizowanym przez Wykonawcę połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Przejęcie odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

 

Płatność za wykonaną dostawę nastąpi przelewem w ciągu 7 dni po potrzymaniu towaru wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA (WARUNEK KONIECZNY!), ABY DO OFERTY ZAŁĄCZONY BYŁ SKAN aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji potwierdzony za zgodność z oryginałem.

 

 1.    Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert:

cena  70%

zgodność z wymaganiami technicznymi 20%

gwarancja min. 24 m-ce 10%

 

 1. Forma i termin skłania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2015 do godziny 10.00

Oferty należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej we wskazanym wyżej terminie.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres: procedury.dps.konstantyn@gmail.com wpisując w temacie        DOSTAWA SOF nr sprawy ZP/30/2015/Pr.Wew. Oferty powinny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.

Oferty składane w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem oferta na DOSTAWĘ SOF nr sprawy ZP/30/2015/Pr.Wew. w sekretariacie zamawiającego pok. 143.

 

 

Po zapoznaniu się z ofertami i wyborze najkorzystniejszej, Zamawiający podpisze z wybranym oferentem umowę, w której zostaną określone warunki dostawy. PODPISANIE UMOWY ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 1. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 27.11.2015. o godzinie 10.30

 

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

 

Hubert Kowalski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Zamawiający:

                                                                                  Dom Pomocy Społecznej  „Pod Dębami”

                                                                                  ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

Wykonawca:

 

...............................................................................

(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

 

e-mail Wykonawcy: …..................................

tel. ........................... faks .................................

NIP ………………………… REGON ……………………

województwo .............................
strona internetowa ................................

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 • Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 27-11-2015 na dostawę sof dla DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim przedstawiamy ofertę:

 

asortyment

Cena  (zł)

ilość

Wartość (zł)

 

1

Sofa jednoosobowa

model …...................................

firma.........................................

Netto....................

brutto.....................

2 szt

Netto....................

brutto.....................

2

Sofa dwuosobowa

model.......................................

firma........................................

Netto....................

brutto.....................

3szt

Netto....................

brutto.....................

Podsumowanie

Netto....................

brutto.....................

 

1) Wartość całkowita zamówienia netto PLN: ................................

 

2) Wartość całkowita zamówienia brutto PLN: ...............................

 

(słownie:...........................................................................................................................)

 

NA  ZAMÓWIONY TOWAR UDZIELAM GWARANCJI ………………… MIESIĘCY ( od dnia podpisania umowy)/do dnia...........................................................

3) Zobowiązuję się do dostawy towaru w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2015

 

Do oferty Oferent załącza rysunki , zdjęcia oferowanego towaru i dokładny opis wykonania produktu-rodzaj materiału, dane techniczne

II. Jednocześnie oświadczam/y, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu i akceptujemy je bez zastrzeżeń,

2) uważamy się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

3) pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kk).

4) Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

 

 • Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są:

 

……………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

 

 

 

................................, dnia..............................

 

...............................................................................

                                                     Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na dostawę sof do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:23.11.2015 17:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:23.11.2015 17:48