Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki,

ul. Bechcice 3

__________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 10 grudnia 2015 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/31/2015/pr.wew

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10680&idmp=1127&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/31/2015/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa ryb własnym transportem i na własny koszt dostawcy raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie (oprócz świąt) w okresie do 31-12-2016, w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem. Zamówienia, po zamówieniu pisemnym lub telefonicznym, będą realizowane w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia.

Ogólna szacunkowa wielkość zamówienia w skali roku:

1. ryba mrożona – 690 kg        

2. makrela wędzona – 20 kg

3. filety śledziowe – 125 kg

4. karp – 55 kg

Każde opakowanie musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane:

 • nazwę produktu
 • wykaz składników
 • termin przydatności do spożycia
 • masę netto
 • warunki przechowywania
 • nazwę i adres producenta
 • oznaczenie partii produkcyjnej
 • klasę jakości

UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego spożycia w okresie 12 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy.  Osobami upoważnionymi do składania zamówień są: Jolanta Zgórska , Małgorzata Gorzelak tel. 42 211 12 10.

 Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

 1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
 2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane do 31-12-2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

OFERTA MUSI BYĆ ZŁOŻONA NA FORMULARZACH DOŁĄCZONYCH DO SPECYFIKACJI. W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferty częściowe ani wariantowe nie będą rozpatrywane.

4.  Termin wykonania zamówienia: Umowa będzie obowiązywała :

-przez okres 12 miesięcy- do 31 grudnia 2016

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań

2.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  OŚWIADCZENIE ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ FORMULARZA OFERTOWEGO

Brak wymagań

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

Brak wymagań

6.

Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Aktualne

7.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – OŚWIADCZENIE ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ FORMULARZA OFERTOWEGO.

Brak wymagań

 

Zamawiający zaleca podpisanie oświadczenia zamieszczonego pod wzorem oferty w  Załączniku nr 1.

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 p. Ewa Chojnowska-Owczarek – tel. 42 2111210;

p. Katarzyna Michalska-Dróżka – tel. 609-659-215 (względy formalne oferty).

 1. Wadium nie jest wymagane
 2. Termin związania ofertą: 30 dni
 3. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik 1 do specyfikacji i  podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

11.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3 Konstantynów Łódzki, pokój 143 -  sekretariat do dnia 10-12-2015 do godziny 09.00. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-15.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-12-2015 o godzinie 09.30.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie łączna cena brutto dostawy pełnego asortymentu ryb do DPS Konstantynów tj.

1. ryba mrożona – 690 kg

2. makrela wędzona – 20 kg

3.filety śledziowe – 125 kg

4. karp – 55 kg

- wraz z transportem i wniesieniem podana przez wykonawcę.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Ustalono punktowy system oceny ofert w którym:

 1. cena dostawy stanowi 90% wartości porównawczej

 

Ad. I. Wartość punktowa ceny oferty przeliczona zostanie wg wzoru:

                                         Najniższa cena brutto dostawy

                                          zaoferowana w postępowaniu

Wartość punktowa ceny =     ------------------------------------------------------  x 90pkt

                                              Cena badanej oferty dostawy brutto                               

 1. termin dostawy stanowi 10% wartości porównawczej

 

                                                           Najkrótszy termin dostawy

                                                     zaoferowany w postępowaniu

Wartość punktowa terminu dostawy =     ------------------------------------------------------  x 10 pkt

                                                                      Termin dostawy badanej oferty

 

Komisja konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) 3 dni dostawy                                0 pkt.,

2) 2 dni dostawy i mniej                           10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 10 pkt.

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium oceny organoleptycznej jakości jest równoważna z wartością procentową oferty.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

 1.  Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnego wykonywania dostaw lub pogorszenia się jakości towaru

 1. Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy do 31-12-2016 z gwarancją cen zgodnych z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu

Strony zachowują możliwość wypowiedzenia umowy z miesięcznym wypowiedzeniem. Każda partia dostaw z danego miesiąca zrealizowana na podstawie kolejnych zamówień będzie rozliczana oddzielnie, a należność za dostarczony towar będzie regulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiedniej faktury – poleceniem przelewu z konta zamawiającego w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

18 DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na podstawie §5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego w DPS cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 700 – 1500).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych.

  2. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb .

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

Dyrektor DPS

 

Hubert Kowalski

 

Konstantynów Łódzki 02-12-2015

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:02.12.2015 20:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:02.12.2015 20:46