Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki,

ul. Bechcice 3

__________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 10 grudnia 2015 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/32/2015/pr.wew

 

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9464&idmp=1008&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/32/2015/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa pieczywa i artykułów piekarniczych własnym transportem i na własny koszt dostawcy codziennie od poniedziałku do soboty (oprócz świąt) nie później niż do godziny 06.00 w okresie 12 miesięcy począwszy od 2 stycznia 2016, w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem.

Ogólna szacunkowa wielkość zamówienia w skali roku:

1. angielka (dopuszczalna waga jednostkowa 0,35 – 0,45 kg) - 3900 kg

2. chleb żytni długi (dopuszczalna waga jednostkowa 0,5 – 0,8 kg) – 2160 kg

3. chleb razowy (dopuszczalna waga jednostkowa 0,5-0,8 kg) – 4450 kg

4. bułka tarta, konfekcjonowana po 0,5 kg, z określoną datą przydatności do spożycia - 95 kg

5. bułka pszenna kajzerka(50g szt) - 10 kg

6. bułka słodka z kruszonką (90-110 g szt) – 625 kg

7. bułka słodka z kruszonką i owocami (90-110g szt.) - 425 kg.

8. chałka (waga jednostkowa 0,4 – 0,5 kg) – 150 kg  

9. barszcz biały w pojemnikach z atestem o pojemności 4 litrów – 100 l.

10. babka piaskowa świąteczna  0,4-0,5 kg)- 65 kg

UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego spożycia w okresie 12 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

4. Do składania zamówień upoważnione są: p. Małgorzata Gorzelak i p. Jolanta Zgórska tel. 42 211 12 10.

Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

 1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
 2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

5. Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

2. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane do 31-12-2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

OFERTA MUSI BYĆ ZŁOŻONA NA FORMULARZACH DOŁĄCZONYCH DO SPECYFIKACJI. W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom.

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferty częściowe ani wariantowe nie będą rozpatrywane.

Do oferty każdy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć próbki chleb żytni, chleb razowy, angielka i bułka słodka

4.  Termin wykonania zamówienia: 12 miesiące począwszy od 2 stycznia 2016 roku. Umowa będzie obowiązywała :

- od 2 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań

2.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  OŚWIADCZENIE ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ FORMULARZA OFERTOWEGO

Brak wymagań

 

 

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji ; dopuszczalny jest odpis z rejestru CEIDG potwierdzony przez Wykonawcę.

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

Brak wymagań

5.

Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Aktualne

6.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – OŚWIADCZENIE ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ FORMULARZA OFERTOWEGO.

Brak wymagań

 

Zamawiający zaleca podpisanie oświadczenia zamieszczonego pod wzorem oferty w  Załączniku nr 1.

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 p. Ewa Chojnowska-Owczarek – tel. 42 2111210; p. Małgorzata Gorzelak -  tel. 42 2111210

p. Katarzyna Michalska-Dróżka – tel. 609-659-215.

 1. Wadium nie jest wymagane
 2. Termin związania ofertą: 30 dni
 3. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik 1 do specyfikacji i  podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Wskazana jest prezentacja produktu w postaci próbek  pieczywa dostarczonych w terminie otwarcia ofert. Brak prezentacji nie wyklucza dostawcy z postępowania ale powoduje uzyskanie 0 punktów w kryterium „walory smakowe” które jest elementem oceny oferty.

Zamawiający ustalił, że ocenie organoleptycznej będą podlegały następujące artykuły: chleb żytni, chleb razowy, angielka i bułka słodka. Ocena punktowa w organoleptycznej ocenie jakości zostanie dokonana przez Komisję Konkursową Zamawiającego. Z przeprowadzonej oceny Komisja sporządza protokół zbiorczy, w którym podana jest uśredniona liczba punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w organoleptycznym kryterium jakości. Jeśli Wykonawca nie dostarczy próbek swoich wyrobów, Komisja konkursowa przyzna 0 punktów za walory smakowe. Do protokołu zbiorczego dołączona jest dokumentacja ocen dokonanych przez poszczególnych członków Komisji. Wynik jest przeliczany na liczbę punktów odpowiadającą wadze kryterium jakości w ogólnej ocenie ofert zgodnie z formułą przedstawioną we wzorze w pkt 13 specyfikacji. 

11.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3 Konstantynów Łódzki, pokój 143 -  sekretariat do dnia 10-12-2015 do godziny 09.30. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-15.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-12-2015 o godzinie 10.00.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie łączna cena brutto rocznej dostawy pełnego asortymentu pieczywa i artykułów piekarniczych do DPS Konstantynów tj.

1. angielka (dopuszczalna waga jednostkowa 0,35 – 0,45 kg) - 3900 kg

2. chleb żytni długi (dopuszczalna waga jednostkowa 0,5 – 0,8 kg) – 2160 kg

3. chleb razowy (dopuszczalna waga jednostkowa 0,5-0,8 kg) – 4450 kg

4. bułka tarta, konfekcjonowana po 0,5 kg, z określoną datą przydatności do spożycia - 95 kg

5. bułka pszenna kajzerka (50g szt.) - 10 kg

6. bułka słodka z kruszonką (90-110g szt) – 625 kg

6. bułka słodka z kruszonką i owocami (90-110g szt.) - 425 kg.

7. chałka (waga jednostkowa 0,4 – 0,5 kg) – 150 kg  

8. barszcz biały w pojemnikach z atestem o pojemności 4 litrów – 100 l.

9. babka piaskowa świąteczna (0,4- 0,5 kg) – 65 kg

- wraz z transportem i wniesieniem podana przez wykonawcę.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Ustalono punktowy system oceny ofert w którym:

 1. cena dostawy stanowi 80% wartości porównawczej

 

b. walory smakowe stanowią 20% wartości porównawczej

 

Ad. I. Wartość punktowa ceny oferty przeliczona zostanie wg wzoru:

 

 

 

Najniższa cena brutto dostawy rocznej

 zaoferowana w postępowaniu (najkorzystniejsza)

Wartość punktowa ceny =     ------------------------------------------------------  x  80%

                                               Cena badanej oferty dostawy rocznej brutto                                

 

 

Ad. II.  Wartość punktowa walorów smakowych zostanie przeliczona według wzoru:

           

liczba punktów przyznana przez komisję

                                                                      badanej oferty

Wartość punktowa walorów smakowych = ----------------------------------------------------------    x 20%

                                                       Największa liczba punktów przyznanych przez Komisję

              badanej ofercie za walory smakowe

 

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium oceny walorów smakowych jest równoważna z wartością procentową oferty.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Dostawca, który nie dostarczy próbek pieczywa (chleb żytni, chleb razowy, angielka, bułka słodka z kruszonką lub owocami) nie otrzyma punktów za walory smakowe. Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostaw.

Zamawiający ustalił, że ocenie organoleptycznej będą podlegały następujące artykuły: chleb żytni, chleb razowy, angielka i bułka słodka. Ocena punktowa w organoleptycznej ocenie jakości zostanie dokonana przez Komisję Konkursową Zamawiającego. Zamawiający posiada dobre rozeznanie w zakresie jakości produktów spożywczych wynikające z wieloletniego prowadzenia stołówki. W skład Komisji wchodzą pracownicy wielokrotnie uczestniczący w przetargach i postępowaniach konkursowych artykułów żywnościowych. Komisja otrzymuje próbki produktów w opakowaniach zapewniających anonimowość Wykonawcy do zakończenia ich oceny. Zamawiający podzielił kryterium jakości na 4 elementy nazywane podkryteriami 1. smak, 2. zapach, 3. konsystencja, 4. barwa  Są to cechy produktu mało mierzalne, które można ocenić zmysłami. Każdemu z podkryteriów przyznano wagę punktów sumujących się do 20. Wszystkie wyodrębnione cechy jakościowe uznano za równoważne i są oceniane w skali od 1-5 punktów (5 p. ocena najwyższa). 1. Smak (dobry smak oznacza, że produkt ma smak charakterystyczny dla danego produktu bez, bez obcych posmaków, zgodny z użytymi dodatkami). 2. Zapach (dobry zapach oznacza, że produkt posiada zapach właściwy i charakterystyczny dla danego produktu, bez obcych woni). 3. Konsystencja (dobra konsystencja oznacza, że produkt posiada właściwą strukturę dla niego charakterystyczną). 4. Barwa (przez dobrą barwę rozumie się kolor produktu zgodny z opisem i użytymi dodatkami. Każdy członek Komisji ocenia indywidualnie wszystkie produkty dostarczone w ofercie każdego z Wykonawców w zależności od wzorca wynikającego z opisu produktu oraz własnego doświadczenia. Następnie z przeprowadzonej oceny Komisja sporządza protokół zbiorczy, w którym podana jest uśredniona liczba punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w organoleptycznym kryterium jakości. Jeśli Wykonawca nie dostarczy próbek swoich wyrobów, Komisja konkursowa przyzna 0 punktów za walory smakowe. Do protokołu zbiorczego dołączona jest dokumentacja ocen dokonanych przez poszczególnych członków Komisji. Wynik jest przeliczany na liczbę punktów odpowiadającą wadze kryterium jakości w ogólnej ocenie ofert zgodnie z formułą przedstawioną we wzorze w powyższym punkcie.

2. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty.

3. Wartość oferty powinna być wyliczona w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, (Dz.U. 2005r., nr 95, poz. 798), tj. cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi).

4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym nabycia towarów, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

8) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy.

 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

 1.  Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnego wykonywania dostaw lub pogorszenia się jakości towaru

 1. Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy z gwarancją cen zgodnych z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu. Umowa zostaje zawarta :

- od 2 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

Strony zachowują możliwość wypowiedzenia umowy z miesięcznym wypowiedzeniem. Każda partia dostaw z danego miesiąca zrealizowana na podstawie kolejnych zamówień będzie rozliczana oddzielnie, a należność za dostarczony towar będzie regulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiedniej faktury – poleceniem przelewu z konta zamawiającego w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury.

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 

Dyrektor DPS

 

Hubert Kowalski

 

Konstantynów Łódzki 02-12-2015

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:02.12.2015 20:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:02.12.2015 21:00