Pabianice, dnia 16 lutego 2016 r.
GG.6821.17.2015

                                                               ZAWIADOMIENIE
                                                    O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

         Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) zawiadamiam: o wszczęciu z dniem 16 lutego 2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w w Łodzi znak: PSG/OW/LTRW/18/648/15 z dnia 14.08.2015 r., uzupełniony w dniu 29.09.2015 r. i w dniu 24.11.2015 r. postępowania wywłaszczeniowego w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.), polegającego na ograniczeniu, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 8 m² o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach w obrębie P-29, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. całkowitej 0,6542 ha, w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia PE 63 o długości 8,0 m na w/w części nieruchomości.
      Na podstawie zapisów w ewidencji gruntów stwierdzono, że w/w nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej oraz nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów lub inna księga wieczysta dawna. Ponadto, jak wynika z zapisów w ewidencji gruntów, właściciel działki nr 67, położonej w Pabianicach w obrębie P-29, jest nieustalony.
     W związku z powyższym, na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.), w dniu 15 grudnia 2015 r. Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
     Ponieważ w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęto niniejsze postępowanie.
    Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
      Przepisy art. 124 w/w ustawy z wyłączeniem ustępu 3 mają również zastosowanie do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
      Stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
      Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia postępowania decyzją administracyjną.
      Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.
       Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. w każdym stadium postępowania strony mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy.
      Powyższe czynności mogą być dokonywane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 (budynek C, I piętro, pokój 103) w godzinach: pon., śr., czw. 8.00 – 16.00, wt. 8.00 – 17.00, pt. 8.00 – 15.00) w terminie do dnia 07 marca 2016 r.Otrzymują:
1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach, w obr. P-29, oznaczonej jako działka nr 67.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:16.02.2016 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:16.02.2016 12:09