Pabianice, dnia 31 marca 2016 r.
GG.683.3.2015

                                                              P O S T A N O W I E N I E

        Na podstawie art. 84, art. 123 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) powołuję rzeczoznawcę majątkowego Agnieszkę Harajdę - Tarnecką na biegłego w sprawie wykonania operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1M/00285227/2.                     
          Przedmiotowa nieruchomość została objęta decyzją Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 09 maja 2012 r. Nr DAR-UA-V.5.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu drogowego ulic Jastarnia oraz Rozwojowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Prądzyńskiego w Łodzi.            
         Jednocześnie zwracam się do rzeczoznawcy majątkowego o wydanie w powyższej sprawie opinii w formie operatu szacunkowego w dwóch egzemplarzach. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
         Pracę należy wykonać i dostarczyć w terminie określonym umową Nr 4/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Wynagrodzenie za wykonaną pracę, zgodnie z w/w umową, zostanie wypłacone przelewem na konto wykonawcy, w terminie 30 dni od daty przyjęcia pracy i wystawienia faktury VAT.
       Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Załączniki dla rzeczoznawcy majątkowego:
• Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.5.2012 z dnia 09.05.2012 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
• Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału nr ewid. 5/7201
z dnia 21 grudnia 2010 r.
• Odpis księgi wieczystej KW Nr LD1M/00173058/8
• Odpis księgi wieczystej KW Nr LD1M/00285227/2
• Wypis z rejestru gruntów
• Pismo Zarządu Dróg i Transportu znak: ZDiT-IG.0800.468.2.2014 z dnia 30.12.2014 r.
• Pismo Prezydenta Miasta Łodzi znak: DAR-UA-XI.6724.179.2015 z dnia 15.06.2015 r.
• Pismo Zarządu Dróg i Transportu znak: ZDiT-IG.50073.2.52.2015z dnia 18.06.2015 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie dot. toczącego się przed Starostą Pabianickim postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40 -46, oznaczoną jako działka nr 275/124 o pow. 0,012 ha.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:31.03.2016 08:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:31.03.2016 08:44