Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje, iż projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu przekazany został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w celu ich uzgodnienia.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) tut. Wydział przedkłada do konsultacji społecznych projekty następujących dokumentów.
1. „Program Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016 2019 z perspektywą do 2024 r.”
2. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016 2019 z perspektywą do 2024 r.”

Z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 (budynek A, pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na internetowej tablicy ogłoszeń Urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni, tj. do dnia 16 grudnia 2016 r. w formie pisemnej (na adres: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95 200 Pabianice), ustnie do protokołu (w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w godzinach pracy Urzędu) oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: espionek@powiat.pabianice.pl) Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca przekazania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego w celu uzgodnienia
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:29.11.2016 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:29.11.2016 10:14