Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono konsultacje społeczne dla projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2024 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016 2019 z perspektywą do 2024 roku” przeprowadzony były dwutorowo. Po pierwsze informacja o sporządzeniu projektu „Programu…” oraz możliwości zapoznania się z nim i wniesienia uwag (od 8 do 28.11.2016 r.) umieszczona została na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach i na stronie internetowej urzędu oraz przesłana została do wszystkich gmin powiatu pabianickiego, z prośbą o umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń. Po drugie, po stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, konsultacje społeczne projektu „Programu..” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu trwały od 26 listopada do 16 grudnia 2016 r. Informację o konsultacjach społecznych wraz z projektami ww. dokumentów umieszczono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach (projekty były udostępnione do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Uwagi i wnioski mogły być wnoszone w terminie 21 dni w formie pisemnej (na adres: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95 200 Pabianice), ustnie do protokołu (w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w godzinach pracy Urzędu) oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W toku konsultacji społecznych zgłoszono jedną uwagę do projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2024 roku”, którą przedstawiono poniżej:

Zgłaszający  - osoba prywatna -  „Program…” nie uwzględnia rozwoju przemysłu w Konstantynowie Łódzkim na terenie ŁSSE. W wybrane dni hałas przekracza dopuszczalne normy na terenach mieszkaniowych osiedla Retkinia-Smulsko. Głównym źródłem hałasu są zakłady przy ul. Innowacyjnej. Program powinien uwzględniać środki zaradcze, związane z rozwojem strefy ekonomicznej (m.in. monitoring hałasu i powietrza, obowiązek montowania zabezpieczeń akustycznych, zadrzewianie terenów, itp.)

Uwaga nie została uwzględniona. Odpowiedź została przekazana odrębnym pismem.

Projekt „Programu…” jest dokumentem koncepcyjnym, zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej ochrony środowiska w powiecie. Zawarte w Programie rekomendacje co do zasad prowadzenia lokalnej polityki ochrony środowiska nie są wiążące, a jedynie dają wskazówkę co do stosowania i podejmowania działań związanych z ochroną środowiska. W przedmiotowym opracowaniu nie ustala się warunków dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowany dokument, jako dokument strategiczny, stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska. Nie narzucając tym samym konkretnych działań inwestycyjnych, wyłącznie wskazuje odpowiednie kierunki rozwoju (kierunki interwencji) zapewniające zrównoważony rozwój powiatu. Monitoring jakości powietrza oraz klimatu akustycznego prowadzony jest przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Proponowane środki zaradcze, wymienione zostały jako główne kierunki mające na celu ograniczenie emisji hałasu przemysłowego. W tak ogólnym dokumencie, jakim jest „Program …” nie ma możliwości narzucania konkretnych rozwiązań dla poszczególnych zakładów. Rodzaj zabezpieczeń akustycznych, które należałoby zastosować w przypadku poszczególnych zakładów, uzależniony jest od stosowanej technologii oraz uwarunkowań lokalizacyjnych i powinien być już uwzględniony na etapie projektowania inwestycji. Jeżeli na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotów obowiązanych do ich prowadzenia, organ ochrony środowiska stwierdzi, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, wydaje wówczas decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca raportu z konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego"
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:10.01.2017 09:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:10.01.2017 09:39