Pabianice, dnia 24 października 2005 r.


 GG.7221– 11/01


 D E C Y Z J A


 Na podstawie art 49, art. 98 § 2, art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

o r z e k a m:

umorzyć postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Robotniczej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 509/2 o powierzchni 1495 m².

UZASADNIENIE

W dniu 03 września 2001 r. na wniosek spadkobierców Wojciecha Wypycha i Jana Poredy z dnia 29 sierpnia 2001 r., wszczęto przed Starostą Pabianickim postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Robotniczej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 509/2 o powierzchni 1495 m².
Pismem z dnia 04 października 2001 r. Teresa Okrojek działająca w imieniu spadkobierców Wojciecha Wypycha i Jana Poredy wniosła o zawieszenie postępowania o zwrot w przedmiotowej sprawie do czasu dostarczenia prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po Janie Poredzie i Wojciechu Wypychu.
Postanowieniem z dnia 08 października 2001 r. Starosta Pabianicki zawiesił na wniosek Teresy Okrojek działającej w imieniu spadkobierców Wojciecha Wypycha i Jana Poredy postępowanie w sprawie zwrotu przedmiotowej nieruchomości do czasu dostarczenia prawomocnych postanowień o nabyciu praw do spadku po byłych właścicielach nieruchomości – Janie Poredzie i Wojciechu Wypychu oraz ich nieżyjących spadkobiercach.
W w/w postanowieniu Starosta Pabianicki pouczył osoby wnioskujące o zwrot nieruchomości o treści art. 98 § 2 K.p.a., z którego wynika, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Do dnia wydania niniejszej decyzji osoby biorące udział w postępowaniu nie dostarczyły prawomocnych postanowień o nabyciu praw do spadku po byłych właścicielach nieruchomości – Janie Poredzie i Wojciechu Wypychu oraz ich nieżyjących spadkobiercach.
Dlatego też, mając na uwadze treść art. 98 § 2 K.p.a., orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 podpisał: Z up. STAROSTY
Sławomir Jakubowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:
Prezydent Miasta Pabianic
a/a.
Do wiadomości: Teresa Okrojek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości, Pabianice ul. Robotnicza 11,działka nr 509/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:24.10.2005 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:24.10.2005 09:26