Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów, Bechcice 3

 

Konstantynów Łódzki, dnia 28-11-2019

 

Nr sprawy: ZP/19/2019

Zawiadomienie o  zamówieniu

 

do

 

Przetargu nieograniczonego w dniu 6 grudnia 2019 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę wyrobów medycznych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

 

Zakup 2 wanien kąpielowych z elektrycznie regulowaną wysokością

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33 00 00 00 -0

Wartość szacunkowa - poniżej 221.000 euro.

 

Termin składania ofert           do dnia 06-12-2019 r. godz. 11.00

 

Termin otwarcia ofert             06-12-2019 r. godz. 11.30

 

Podstawa prawa:

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy).

 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                             Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                               fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/19/2019. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1)  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy wyrobów medycznych  (CPV: 30.00.00.00-0): 

 • 2 wanien kąpielowych z elektrycznie regulowaną wysokością. Wanny przeznaczone do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni i przystosowane do wkładania pacjenta podnośnikiem nosidłowym lub kąpielowym dla siedzących (wolna przestrzeń pod wanną).

II.2) RODZAJ ZAMÓWIENIA - dostawa

II. 3) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu               szczegółowa oferta cenowa- specyfikacja techniczna – załącznik 1 i załącznik 2do SIWZ.

II.4)INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

II.5) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, PODWYKONAWCÓW, WYKONAWCÓW POWOŁUJĄCYCH SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH

 • Wyklucza się uczestnictwo podwykonawców.
 • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy.

1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

2) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

3) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.

4) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

5) W przypadku wyboru, przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
 

II.6) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

 • Zamówienie dotyczy wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia  ma być dostarczony własnym transportem, w uzgodnionym terminie oraz ilości zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Bechcice 3.
 • DOSTARCZONY PRODUKT MUSI BYĆ FABRYCZNIE NOWY- ROK PRODUKCJI 2019.
 • Dostawa będzie zrealizowana po uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem Zamawiającego – Ewą Chojnowską-Owczarek. Płatność nastąpi po zrealizowaniu przedmiotowej umowy. Zapłata za realizację umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę.
 • W cenę wliczony jest również rozładunek, instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie personelu.
 • Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostawy świadectwo jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonej aparatury medycznej. Wpis do rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (dołączyć dokument).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji –  do 30.12.2019 JEST JEDNYM Z KRYTERIÓW OCENY OFERTY.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

IV.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

IV.1.1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

IV.1.2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

IV.2. W celu potwierdzenia, że oferowany w dostawie przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2. (pkt 5 tabeli).

IV.3. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

IV.4. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza ofertowego - załącznik nr 1oraz  załącznik nr 2 do SIWZ, w formie dopuszczonej przez Zamawiającego.


V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

Pole tekstowe: Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).
2.	Zestawienie parametrów warunków technicznych wyrobów medycznych (wg zał. Nr 2 do SIWZ)
3.	Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ).
4.	Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
5	W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

należy dołączyć do składanej oferty:
•	dokumenty potwierdzające, że oferowane parametry techniczno - funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa- załącznik 2 do SIWZ tj. katalog oferowanego sprzętu, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów . 
•	Wpis do rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (dołączyć dokument).
 
V.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Wykonawcy wraz z ofertą składają następujące dokumenty:


Ofertę należy złożyć w formie określonej w rozdz. VIII SIWZ.

V.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający żąda w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów:

Rodzaj dokumentu

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

 

V.3. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

V.4. W celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 3 tabeli. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

V.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tzn. brak podstaw wykluczenia (dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2 pkt 1-3 tabeli).

V.6. Dokumenty wymienione w tabelach powyżej, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), na każdej z zapisanych stron. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą, aktualną w stosunku do terminu ich złożenia.

V.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

V.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt V.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

V.9. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

V.10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 2 tabeli, tj. dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l pkt 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub w/w dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.

V.11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy (wg zał. nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

V.12. Zamawiający jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP tj:

 • dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. DZ.U z 2017 poz 211 z póź.zm.) oraz w aktach wykonawczych dla niej, a także w obowiązujących przepisach unii Europejskiej tj. certyfikat CE lub deklaracji Zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia  wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego później Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium,
 • dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno - funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa- załącznik 2 do SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu – oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim (jeżeli nie zostały dostarczone wraz z ofertą).
 • Wpis do rejestru wyrobów medycznych (załączyć do oferty dokument potwierdzający).

VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

VII.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się, oprócz formy pisemnej, przekazywanie oświadczeń, zawiadomień, dokumentów składanych w szczególności w związku z art. 24 ust. 1 pkt 11, art. 26 ust. 3, 3a. i 4 (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy), art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 7 oraz art. 90 ust. 1 ustawy oraz informacji w formie drogą elektroniczną – w formie e-mail (potwierdzonych niezwłocznie listownie lub mailowo). Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym numeru faksu i adresu e-mail.

VII.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą:

 1. poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com
 2. faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ;

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesyłane faksem zostały również przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wersji edytowalnej.

VII.3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie internetowej – http://powiat.pabianice.bip.info.pl

VII.4. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadamiać o zmianie adresu korespondencyjnego. Jeżeli Wykonawca zmienia adres korespondencyjny, nie informując o tym Zamawiającego, pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

VII.5. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

VII.6. W przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem poczty kurierskiej, opakowanie firmowe kuriera powinno być oznakowane w sposób szczególny, zwracający uwagę, że koperta zawiera dokumenty dotyczące przetargu. Opakowania nieoznakowane będą otwierane na ryzyko Wykonawcy.

VII.7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Ewa Chojnowska-Owczarek         tel. (42) 211-12-10

Katarzyna Michalska-Dróżka     tel. 609-659-215 (względy formalne oferty)

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

VIII.1. Wymagania podstawowe

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

7) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

8) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że określona część ofert stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć tę część klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Dokumenty oznaczone w ten sposób powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzegając część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że stanowi ona nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania, mające na celu zachowanie ich poufności.

11) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VIII.2. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju jednostek oraz opisu asortymentu określonych w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia się z Zamawiającym.

3) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w pkt 2.1).

4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

7) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6.

8) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

9) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy.

VIII.3. Forma oferty

1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz sporządzona w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie (czytelnie, wyłącznie długopisem lub piórem z niebieskim lub czarnym tuszem / atramentem).

3) Poprawki muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

5) Dokumenty, przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji, muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

6) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną nierozłączną całość inną techniką.

7) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem (parafką) osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8) Dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty, musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

VIII.4. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale V.1 (pkt 1-4 tabeli) niniejszej SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności zgodnej z tabelą w rozdziale V.1.

IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium celem uczestnictwa w postępowaniu.

X. ZMIANY TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-12-2019 do godziny 11.00.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać np. następująco:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI”, ul. BECHCICE 3, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

PRZETARG NIEOGRANICZONY w dniu 06-12-2019 r. - DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH  ZP/19/2019.

Zakup 2 WANIEN KĄPIELOWYCH Z ELEKTRYCZNIE REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i adresu e-mail Wykonawcy.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Administracji Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
 95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 06-12-2019 r. o godzinie 11.30

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę (zgodnie z art. 84 ustawy).

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

5. Wraz z wnioskiem o zmianę złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

cena

60%

60 punktów

2.

okres gwarancji

20%

20 punktów

3.

Termin dostawy

20%

20 punktów

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Σ = Wp1 + Wp2+Wp3

 

Gdzie: Wp1  - wartość punktowa za kryterium „Cena”

           Wp2  - wartość punktowa za kryterium Okres gwarancji

           Wp3     - wartość punktowa za kryterium „termin dostawy

2.1 Zasady oceny w kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie:  R - ranga w ocenie (tj. 60 pkt)

            Cmin            - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

            Cob  - cena oferty badanej

2.2 Zasady oceny w kryterium „Okres gwarancji” (Wp2)

Ocena w kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez wykonawcę w ofercie (załącznik 1 do SIWZ) i założonych  niżej warunków:

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.  Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej przyjętych przez Zamawiającego, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami określonymi w SIWZ.

Wykonawca za zaoferowanie:

 • 24 miesięcznego okresu gwarancji otrzyma 5 punktów
 • 30 miesięcznego okresu gwarancji otrzyma 10 punktów
 • 36 miesięcznego okresu gwarancji otrzyma 20 punktów.

Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji wynosi 20 punktów.  Wykonawca może zaoferować

okres pełnej gwarancji powyżej 36 miesięcy,  taki Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym a najdłuższym), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

Wp2=((G0-Gmin)/(Gmax-Gmin))*20 pkt

G 0- okres gwarancji zadeklarowany w ocenianej ofercie;

G min - najkrótszy okres gwarancji spośród złożonych ofert

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

2.3. Zasady oceny w kryterium „Termin dostawy” (Wp3)

Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu dostawy, przy czym maksymalny wymagany termin dostawy jest do 30.12.2019 Komisja Przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) dostawa w terminie do 24.12.2019                              Wp3 = 20 pkt.,

2) dostawa w terminie do 30.12.2019                                    Wp3 = 0 pkt,

3.  Inne postanowienia                      

 •  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 • Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 •  Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt V.5. niniejszej Specyfikacji.

 •  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 •  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

XVI. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad:

W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

XVII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień. W ramach tego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania/prezentacji przedmiotu zamówienia budzącego wątpliwości na etapie badania i oceny ofert.

XVIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

XX. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

XXI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIV. ZMIANA UMOWY

XXIV.1. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:

1) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa;

3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;

4) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;

5)  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych).

6). W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki.

7). Płatność nastąpi po zrealizowaniu wszystkich dostaw wynikających z zamówienia. Zapłata za realizację umowy zostanie przekazana przelewem w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów rozliczeniowych.

8). Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie lub jeśli dostarczany produkt  nie będzie zgodny z wymaganiami na podstawie których oferta wykonawcy została wybrana (określone w SIWZ przetargu i umowie).  Zamawiającemu wtedy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje poza wynagrodzeniem za wykonane dostawy inne roszczenie do Zamawiającego.

Zmiany umowy, określone w pkt 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-8 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.

XXV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów: Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 7:30 – 15:00).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony w dniu 6 grudnia 2019 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę wyrobów medycznych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim -Zakup 2 wanien kąpielowych z elektrycznie regulowaną wysokością
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:28.11.2019 20:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:28.11.2019 20:17