Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Do wszystkich uczestników postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16-12-2019 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 

 DOSTAWĘ 25 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr Sprawy ZP/29/2019

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 5 Wykonawców.

 

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

RID Radosław Kopiczyński, 98-170 Widawa, Kiełczygłowska 26B

- wartość wybranej oferty brutto : 26814,00

- oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Kryterium oceny ofert stanowiła cena- 70,00% i termin dostawy -10 % oraz zgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego – 20%

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

- Węglopasz Sp. z o.o. 60-648 Poznań, Piątkowska 149/6 – oferta uzyskała 95,99 pkt;

- Transbud Sp. j., 84-240 Reda, Gdańska 78A – oferta uzyskała 88,41 pkt

- Ekosil Zdzisław Dzieciuch, 41-807 Zabrze, Handlowa 2 c – oferta uzyskała 99,13 pkt

  • PW Atex 44-145 Piechowice, ul. Gliwicka 3 – oferta uzyskała 97,90 pkt;

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 17-12-2019

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 25 ton koksu opałowego grubego I gatunku
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:17.12.2019 19:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:17.12.2019 19:33