ZP/31/2020/PR.WEW. Zakup ŚRODKÓW OCHRONY  INDYWIDUALNEJ   I DEZYNFEKCYJNYCH dla   Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

 

 

Konstantynów Ł. 10.11.2020

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie do 30 000 euro

Dom Pomocy Społecznej   „POD DĘBAMI” zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup Środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami"
w Konstantynowie Łódzkim.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

ul. Bechcice 3

95-050 Konstantynów Łódzki

tel. 42 211 12 10

fax 42 211 12 10 wew.60

 

 
 

e-mail: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

 1. Nazwa Zamówienia : Zakup Środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim.

 

Zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Przedmiotem zamówienia  jest:

 

Zakup i dostawa

 1. maseczki jednorazowe trójwarstwowe medyczne
 2. fartuch ochronny jednorazowy
 3. rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe
 4. gotowy do użycia  preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej  dezynfekcji  rąk, na bazie alkoholu etylowego

 

 Wielkość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz specyfikacji asortymentowo-ilościowej - formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1

Oferent może składać ofertę tylko na wszystkie pozycje wymaganego asortymentu, brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 1. Wypełniając formularz cenowy wykonawca winien podać wartość netto i ogółem wartość brutto. Wartość brutto ofert ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy.
 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, (wszystkie parametry określone w formularzu asortymentowo- cenowym - załącznik1).
 3. Środki ochrony indywidualnej, powinny  posiadać certyfikat badania typu UE dla środków ochrony indywidualnej (zgodność z wymaganiami zasadniczymi rozporządzenia 2016/425) oraz deklarację zgodności producenta – dotyczy poz.2-3.

Poz 1. typ II EN 14683

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do 20.11.2020.

Przewóz zamówionego towaru odbędzie się transportem zorganizowanym przez Wykonawcę połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Dostawa towaru musi nastąpić w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30.  Przejęcie odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

 

 1. Kryteria oceny ofert i sposób wyłonienia wykonawcy.

Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które:

1. oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

2. za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

3. wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji - punktacja 0-100 / 100% = 100 pkt /.

 

 Kryteria :

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 • cena

70%

70 punktów

2.

ocena zgodności z wymaganiami

30%

30 punktów

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Σ = Wp1 + Wp2

 

Gdzie:             Wp1    - wartość punktowa za kryterium „Cena”

           

                          Wp2     - wartość punktowa za kryterium „Zgodność ze specyfikacją”

 

 

Wp1 – Cena,  łącznie cena brutto - 70%   

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

 

 • Wp1 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie:       R         - ranga w ocenie (tj. 70 pkt)

                  Cmin   - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

                  Cob     - cena oferty badanej

   

 

Wp2 zgodność ze specyfikacją (każda pozycja asortymentowa będzie oceniana na zasadzie zgodna/niezgodna.

 

zgodność z wymaganiami Zamawiającego - 30%

Ocena zgodności z wymaganiami zamawiającego

Zgodne we wszystkich parametrach  - 30 pkt

Niezgodne w 1 parametrze  -  0pkt

 

Gdzie:  Wp2= R x (Wmax / Wob)

                R       - ranga w ocenie (tj. 30 pkt)

                Wmax    - punktacja najkorzystniejszej oferty (najwyżej ocenionej)

                Wob     - punktacja oferty badanej

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową obliczoną w oparciu o ustalone kryteria i ich wagi.

 

 1. Forma i termin skłania ofert

 

Kompletne Oferty (zawierające wypełnione załączniki 1-4) należy złożyć do dnia 13.11.2020 do godziny 12.00

Oferty należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej na druku Zamawiającego (załącznik 1).

Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców wymagane przez Zamawiającego również znajdujące się w formularzu asortymentowo-cenowym:

 • załącznik 2
 • załącznik 3
 • załącznik 4

Do oferty należy załączyć zdjęcia, zdjęcia oferowanego towaru i dokładny opis wykonania produktu-rodzaj materiału, dane techniczne – na tej podstawie Zamawiający będzie oceniał zgodność z wymaganiami. Niezłożenie powyższej dokumentacji będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt.  przez Zamawiającego w kryterium zgodności z wymaganiami.

 

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres: procedury.dps.konstantyn@gmail.com wpisując w temacie ZP/31/2020/PR.WEW. Zakup ŚRODKÓW OCHRONNY INDYWIDUALNEJ I DEZYNFEKCYJNYCH dla  Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim.

Oferty powinny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

Oferty składane w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem oferta na Zakup ŚRODKÓW OCHRONNY INDYWIDUALNEJ  I DEZYNFEKCYJNYCH dla  Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim.. w sekretariacie zamawiającego pok. 143.

Oferty należy składać do13-11-2020 do godziny 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się 13.11.2020 o godzinie 12.30

 

Po zapoznaniu się z ofertami i wyborze najkorzystniejszej, wybrany oferent będzie zobowiązany dołączyć dokumenty firmy typu KRS, wpis do ewidencji lub wydruk z CDEIG .

Niedostarczenie w/w dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją z realizacji zamówienia i tym samym wycofaniem oferty z procedury.

Po spełnieniu powyższych wymagań  Zamawiający podpisze z wybranym oferentem umowę na Zakup ŚRODKÓW OCHRONNY INDYWIDUALNEJ  I DEZYNFEKCYJNYCH  dla  Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim. Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim.

 

 1. Warunki płatności

Płatność przelewem, będzie dokonywana za wykonaną dostawę, po wystawieniu faktury.  Płatność faktury nastąpi w ciągu 14 dni od jej wystawienia.

 

 1. Osoba do kontaktu z wykonawcami

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Chojnowska-Owczarek                                                                                                  

Wszelkie pytania związane z ofertą należy kierować  telefonicznie 42 211-12 10 wew 51 lub drogą mailową eowczar@poczta.onet.pl lub procedury.dps.konstantyn@gmail.com

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, upoważniona osoba udziela wszelkich informacji oferentom.

 

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty Zamówienie do 30 000 euro Dom Pomocy Społecznej „POD DĘBAMI” zaprasza do złożenia oferty na: Zakup Środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:10.11.2020 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:10.11.2020 15:10