Konstantynów Łódzki, dnia 31-12-2020

ZP/46/2020/Pr.wew

 

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 14 stycznia 2021 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/46/2020/pr.wew

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

I. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                           Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:   procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/46/2020/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w okresie do 31-12-2020 własnym transportem i na własny koszt dostawcy, artykułów chemicznych w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem w wyznaczonym terminie w dni robocze w godz. 7.00-15 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3.

Zamówienie obejmuje produkty chemiczne chemii gospodarczej w VII zakresach:  art. czystościowe, chemia obiektowa, kuchenna i pralnicza, worki foliowe, produkty papierowe, systemowe odświeżacze powietrza, tabletki myjące, specjalne środki medyczne oraz produkt usuwający zapach i plamy z moczu

2.Wymagane jest dołączenie kart charakterystyki lub kart produktu. Karty charakterystyki muszą być dostarczone wraz z ofertą w osobnym skoroszycie lub zbindowane, ale osobno, tzn. nie zespolone z ofertą.

Karty charakterystyki powinny:

- być napisane językiem prostym i zrozumiałym oraz zawierać jednoznaczne i zwięzłe stwierdzenia,

- zawierać 16 obowiązkowych punktów, kolejność punktów powinna być taka jak w rozporządzeniu, tj.:
 

1

Identyfikacja substancji/ preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

2

Identyfikacja zagrożeń

3

Skład i informacje o składnikach

4

Pierwsza pomoc

5

Postępowanie w przypadku pożaru

6

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

7

Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

8

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

9

Właściwości fizyczne i chemiczne

10

Stabilność i reaktywność

11

Informacje toksykologiczne

12

Informacje ekologiczne

13

Postępowanie z odpadami

14

Informacje o transporcie

15

Informacje dotyczące przepisów prawnych

16

Inne informacje

 

- zawierać wszystkie niezbędne dane o zagrożeniach,

- być przygotowana przez wykwalifikowaną osobę lub zespół osób,

- zawierać informacje dotyczące producenta, importera lub dystrybutora oraz datę sporządzenia bądź aktualizacji.

 

UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy.

3. Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

  1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
  2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb.

5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 31-12-2021 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury, w tym błędnie wyliczonej należności, Wykonawca, niezwłocznie (najpóźniej do następnego dnia roboczego) po poinformowaniu go o tym fakcie przez Odbiorcę, wystawi fakturę korygującą z nowym terminem płatności.  W przypadku wielokrotnie błędnie wystawianych faktur (tzn. co najmniej trzykrotne błędnie wystawiona faktura) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% przedmiotowego zamówienia.

Osobami upoważnionymi do składania zamówień są: Ewa Chojnowska-Owczarek, Małgorzata Gorzelak tel. 42 211 12 10.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

OFERTA MUSI BYĆ ZŁOŻONA NA FORMULARZACH DOŁĄCZONYCH DO SPECYFIKACJI. W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom.

Do oferty należy dołączyć próbki następujących produktów: 

- worki foliowe (wszystkie wymienione w zakresie III, pakowane co najmniej po 10 szt.) jeśli Wykonawca bierze udział w zakresie III dotyczącym właśnie dostawy worków foliowych. Próbka ma zawierać całą rolkę, ilość worków zgodnie ze sposobem konfekcjonowania producenta.

-  produkty papierowe (wszystkie produkty wymienione w zakresie IV, po 1 sztuce każdego z nich), jeśli Wykonawca bierze udział w zakresie IV dotyczącym właśnie dostawy produktów papierowych,

Próbki posłużą do oceny zaoferowanych produktów. Będą także stanowiły wzorzec zakontraktowanego towaru, na postawie którego Zamawiający będzie oceniał zgodność dostawy   ze złożonym zamówieniem towarów o określonych parametrach.

Oferty częściowe ani wariantowe nie będą rozpatrywane. Oferta musi być pełna w całym zakresie.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji – Umowa będzie obowiązywała  do 31 grudnia 2021

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

 Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. /art. 24aa./

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający wymaga kopii dokumentów nadania NIP i Regon

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego towaru i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby

2. W celu potwierdzenia, że oferowany w dostawie przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2. (pkt 5 tabeli).

3. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

4. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z załącznikami i w formie dopuszczonej przez Zamawiającego.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Wykonawcy wraz z ofertą składają następujące dokumenty:
 

Lp.

Rodzaj dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).

2.

Formularz asortymentowo- cenowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ).

3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ).

4.

Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

5.

Złożenie próbek przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ, umożliwiających testowanie, z zaznaczeniem na każdej próbce, której pozycji dotyczą (oraz wypełnienie formularza próbek – wg zał. nr 6 do SIWZ).


2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający zażąda w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów:

 

l.p

Rodzaj dokumentu:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1.

Nadanie NIP-kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

2.

Nadanie Regon- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

3.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

5.

Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ), że:

 dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego towaru i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.

Inne dokumenty

6.

 Karta artykułów równoważnych jeżeli takie dopuszcza zakres

     

 

 

3. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. W celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 2 tabeli. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tzn. brak podstaw wykluczenia (dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2 pkt 1-4 tabeli).

6. Dokumenty wymienione w tabelach powyżej, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), na każdej z zapisanych stron. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą, aktualną w stosunku do terminu ich złożenia.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt V.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 2 tabeli, tj. dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l pkt 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub w/w dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.

 

11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy (wg zał. nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się, oprócz formy pisemnej, przekazywanie oświadczeń, zawiadomień, dokumentów składanych w szczególności w związku z art. 24 ust. 1 pkt 11, art. 26 ust. 3, 3a. i 4 (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy), art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 7 oraz art. 90 ust. 1 ustawy oraz informacji w formie faksu lub drogą elektroniczną – w formie e-mail (w obydwu przypadkach potwierdzonych niezwłocznie listownie). Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym numeru faksu i adresu e-mail. SAMA OFERTA MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONA W WERSJI PAPIEROWEJ.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą:

a) faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ;

b) poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesyłane faksem zostały również przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wersji edytowalnej.

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie internetowej – http://powiat.pabianice.bip.info.pl

4. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadamiać o zmianie adresu korespondencyjnego. Jeżeli Wykonawca zmienia adres korespondencyjny, nie informując o tym Zamawiającego, pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

5. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6. W przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem poczty kurierskiej, opakowanie firmowe kuriera powinno być oznakowane w sposób szczególny, zwracający uwagę, że koperta zawiera dokumenty dotyczące konkursu. Opakowania nieoznakowane będą otwierane na ryzyko Wykonawcy.

7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Ewa Chojnowska-Owczarek                        tel. (42) 211-12-10

Katarzyna Michalska-Dróżka                        tel. 609-659-215 ( tylko względy formalne oferty)

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

7) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

8) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że określona część ofert stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć tę część klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Dokumenty oznaczone w ten sposób powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzegając część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że stanowi ona nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania, mające na celu zachowanie ich poufności.

11) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju jednostek oraz opisu asortymentu określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia się z Zamawiającym.

3) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w pkt 2.1).

4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

7) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6.

8) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

9) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy.

3. Forma oferty

1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz sporządzona w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie (czytelnie, wyłącznie długopisem lub piórem z niebieskim lub czarnym tuszem / atramentem).

3) Poprawki muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

5) Dokumenty, przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji, muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

6) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną nierozłączną całość inną techniką.

7) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem (parafką) osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8) Dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty, musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

4. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale V.1 (pkt 1-4 tabeli) niniejszej SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności zgodnej z tabelą w rozdziale V.1.

 

IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium celem uczestnictwa w postępowaniu.

X. ZMIANY TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

 

XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-01-2021 do godziny 10.00.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać np. następująco:


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI”, ul. BECHCICE 3, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

KONKURS OFERT w dniu 14-01-2021 r. – Dostawa artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/46/2020/Pr.Wew

 

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Administracji Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 14-01-2021 r. o godzinie 10.30

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę (zgodnie z art. 84 ustawy).

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

5. Wraz z wnioskiem o zmianę złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

60%

60 punktów

2.

Termin dostawy

10%

10 punktów

3.

Zgodność ze specyfikacją/

jakość

30%

30 punktów

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Σ = Wp1 + Wp2+ Wp3

 

Gdzie: Wp1      - wartość punktowa za kryterium „Cena”

            Wp2      - wartość punktowa za kryterium „Termin dostawy”

             Wp3     - wartość punktowa za kryterium „Zgodność ze specyfikacją”

 

                       

2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie: R         - ranga w ocenie (tj. 60 pkt)

                        Cmin     - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

                        Cob       - cena oferty badanej

 


2.2. Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (Wp2)

Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu dostawy, przy czym maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) dostawa w terminie do 2 dni od dnia złożenia zamówienia                                  Wp2 = 10 pkt.,

2) dostawa w terminie 3 – 4 dni od złożenia zamówienia                                       Wp2 = 5 pkt,

3) dostawa w terminie powyżej 4 dni od dnia złożenia zamówienia                        Wp2 =  0 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 10 pkt.

 

2.3. Zasady oceny kryterium „Zgodność ze specyfikacją/jakość” (Wp3)

Kryterium Zgodność ze specyfikacją, jakość oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp3 = R x (Wob/ Wmax)

 

Gdzie: R         - ranga w ocenie (tj. 30 pkt)

                        Wmax    - punktacja najkorzystniejszej oferty (najwyżej ocenionej)

                        Wob      - punktacja oferty badanej

 

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium oceny zgodność ze specyfikacją jest równoważna z wartością procentową oferty.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Ocena punktowa w kryterium „zgodność ze specyfikacją” zostanie dokonana przez Komisję Konkursową Zamawiającego zgodnie z formułą przedstawioną powyżej.

Każdy członek Komisji ocenia indywidualnie wszystkie produkty dostarczone w ofercie każdego z Wykonawców w zależności od wzorca wynikającego z opisu produktu oraz własnego doświadczenia. Następnie z przeprowadzonej oceny Komisja sporządza protokół zbiorczy, w którym podana jest uśredniona liczba punktów uzyskanych przez poszczególne oferty. Do protokołu zbiorczego dołączona jest dokumentacja ocen dokonanych przez poszczególnych członków Komisji. Wynik jest przeliczany na liczbę punktów odpowiadającą wadze kryterium jakości w ogólnej ocenie ofert zgodnie z formułą przedstawioną we wzorze w powyższym punkcie.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeśli Wykonawca nie dostarczy próbek swoich produktów (dotyczy zakresów: III – worki; IV – produkty papierowe)  Komisja Konkursowa przyzna 0 punktów w kryterium oceny jakości.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

XVI. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad:

W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

 

XVII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień. W ramach tego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania/prezentacji przedmiotu zamówienia budzącego wątpliwości na etapie badania i oceny ofert.

 

XVIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (faksem lub e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.

 

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

 

XX. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

 

XXI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

 

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

I. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferentowi w toku postępowania przetargowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.

II. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.Oferentowi w toku postępowania przetargowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.

3.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

III. Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ‘Pod Dębami”, 95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, oraz  dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu u Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia przetargu oraz przez okres archiwizacji dokumentacji przetargowej wymaganej przepisami szczególnymi.  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

XXIV. ZMIANA UMOWY

1. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:

1) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa;

3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;

4) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;

5) okresowych obniżek cen produktów objętych umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta;

6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb DPSu. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb.

7) W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki.

8). Umowa zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31-12-2021. Zapłata za realizację umowy zostanie przekazana przelewem w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

9). Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Wykonawca trzykrotnie nie zrealizuje dostawy w terminie lub jeśli trzykrotnie dostarczany produkt  nie będzie zgodny z wymaganiami, na podstawie których oferta wykonawcy została wybrana (określone w SIWZ konkursu i umowie).  Zamawiającemu wtedy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy.

Wykonawcy nie przysługuje poza wynagrodzeniem za wykonane dostawy inne roszczenie do Zamawiającego.

W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury, w tym błędnie wyliczonej należności, Wykonawca, niezwłocznie (najpóźniej do następnego dnia roboczego) po poinformowaniu go o tym fakcie przez Odbiorcę, wystawi fakturę korygującą z nowym terminem płatności.  W przypadku wielokrotnie błędnie wystawianych faktur (tzn. co najmniej trzykrotne błędnie wystawiona faktura) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% przedmiotowego zamówienia.

Zmiany umowy, określone w pkt 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-9 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.

XXV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 7:30 – 15:00).
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
8.. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty w konkursie ofert na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:31.12.2020 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:31.12.2020 10:02