Pabianice, dnia 26 września 2006 r.

 GG. 7221 – 2/06

 Z a w i a d o m i e n i e

W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 84/3 i nr 85/2, objętej księgą wieczystą KW Nr 13773 – informuję, że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją znajdującą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 (budynek C, I piętro, pokój 103 w godzinach: pon., śr., czw., pt. 8.00 – 16.00, wt. 9.00 – 17.00) oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2006 r.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał: Z up. STAROSTY
Sławomir Jakubowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

 Otrzymują:
1. Adwokat Lech Gąsecki
pełnomocnik Izabelli Wojcierowskiej
2.Izabella Wojcierowska
3.Małgorzata Śmigiel
4. Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
5.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ
Oddział Nabywania i Zamian Nieruchomości
6.a/a.
Do wiadomości:
1.Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczy zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:26.09.2006 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:26.09.2006 09:03