Pabianice, dnia 31 października 2006 r.

 GG. 7221 – 2/06

 Wg rozdzielnika

W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 84/3 o pow. 3205 m² i nr 85/2 o pow. 105 m², objętej księgą wieczystą KW Nr 13773 – proszę Prezydenta Miasta Łodzi o dostarczenie następujacych dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem): orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Nr A.-1-2/54/49 z dnia 31 stycznia 1953 r., postanowienia Sądu Rejonowego w Łodzi IV Wydziału Cywilnego z dnia 14 listopada 1997 r., sygn. akt IV Ns I 497/96, Dziennika Urzędowego Rady Narodowej m. Łodzi Nr 4 z dnia 24 kwietnia 1953 r. oraz o potwierdzenie, iż działki oznaczone aktualnie nr nr 84/3 i 85/2 odpowiadają wywłaszczonej działce oznaczonej nr 39 i o wyjaśnienie różnicy pomiędzy powierzchnią działek nr nr 84/3 i 85/5, która wynosi łącznie 3310 m² a powierzchnią wywłaszczonej działki oznaczonej nr 39 o pow. ca 3318 m².
Wnioskodawców w przedmiocie zwrotu w/w nieruchomości proszę o dostarczenie następujacych dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem): aktu małżeństwa p. Alicji Czajkowskiej oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi III Wydziału Cywilnego sygn. akt III Ns 41/04 z dnia 03 listopada 2004 r. dot. stwierdzenia nabycia spadku po Alinie Czajkowskiej.
Z uwagi na powyższe przepraszam za błędne zawiadomienie z dnia 26 września 2006 r. dot. zgromadzenia materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz za niemożność dotrzymania terminu określonego art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), co spowodowane jest koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2007 r.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał:
Z up. STAROSTY
Sławomir Jakubowski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:
1. Izabella Wojcierowska
kurator dla nieobecnej Ewy Kaczmarczyk
2.Małgorzata Śmigiel
3.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
4.Prezydent Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ
Oddział Nabywania i Zamian Nieruchomości
5.a/a.
Do wiadomości:
1.Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej
2.Izabella Wojcierowska
3.Adwokat Lech Gąsecki
pełnomocnik Izabelli Wojcierowskiej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo dot. nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:02.11.2006 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:02.11.2006 11:57