Pabianice, dnia 31 stycznia 2007 r.


GG.7221–2/06


1.Izabella Wojcierowska
2.Adw. Lech Gąsecki – pełnomocnik
Izabelli Wojcierowskiej


                W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 84/3 o pow. 3205 m² i nr 85/2 o pow. 105 m², objętej księgą wieczystą KW Nr 13773, informuję, iż w przypadku śmierci poprzednich współwłaścicieli zgodny wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej powinien pochodzić od ich wszystkich spadkobierców. Stanowisko powyższe w tym zakresie wynika z ugruntowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 1987 r. IV SA 642/87 – ONSA 1988/1/19; wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 1995 r. IV SA 414/94 – Wokanda 1995/9/33; wyrok NSA w Warszawie z dnia 08 lipca 1998 r. IV SA 1440/96 – niepubl.).
         Wniosek o zwrot przedmiotowej nieruchomości złożyły p. Alina Czajkowska, p. Małgorzata Śmigiel oraz p. Izabella Wojcierowska jako kurator nieobecnej i nieznanej z miejsca pobytu Ewy Kaczmarczyk. Brak natomiast wniosku p. Izabelli Wojcierowskiej jako spadkobiercy p. Aliny Czajkowskiej.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę p. Izabellę Wojcierowską o zajęcie stanowiska w przedmiocie zwrotu w/w nieruchomości w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma pod rygorem wydania decyzji o odmowie zwrotu w/w nieruchomości.
        Proszę ponadto o dostarczenie do tut. Wydziału następujacych dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem):
- aktu małżeństwa p. Aliny Czajkowskiej,
- postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi III Wydziału Cywilnego sygn. akt III Ns 41/04 z dnia 03 listopada 2004 r. dot. stwierdzenia nabycia spadku po Alinie Czajkowskiej.
       W związku z powyższym przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 36 § 1 w/w ustawy wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2007 r.
       Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
podpisał:


 Z up. STAROSTY
Sławomir Jakubowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1.Izabella Wojcierowska
kurator dla nieobecnej Ewy Kaczmarczyk
2. Małgorzata Śmigiel
3.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Gospodarowania Majątkiem
4. Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
Oddział Nabywania i Zamian Nieruchomości
5.a/a.
Do wiadomości:
1.Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo dot. zajęcia stanowiska o zwrot nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:31.01.2007 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:31.01.2007 14:58