Pabianice, dnia 30 marca 2007r.


 GG.7221 – 2/06

Wg rozdzielnika

W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 84/3 o pow. 3205 m2 i nr 85/2 o pow. 105 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr 13773, przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), co spowodowane jest niedostarczeniem przez Prezydenta Miasta Łodzi zgodnie z pismem Starosty Pabianickiego z dnia 31.01.2007r., znak:GG.7221-2/06:
- postanowienia Sądu Rejonowego w Łodzi IV Wydziału Cywilnego z dnia 14 listopada 1997 r., sygn. akt IV Ns I 497/96,
oraz nie dostarczeniem przez Izabellę Wojcierowską i adw. Lecha Gąsieckiego – pełnomocnika Izabelli Wojcierowskiej zgodnie z pismem Starosty Pabianickiego z dnia 31.01.2007 r., znak: GG.7221-2/06
-aktu małżeństwa p. Aliny Czajkowskiej,
- postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi II Wydziału Cywilnego sygn. akt III Ns 41/04 z dnia 03 listopada 2004 r. dot. stwierdzenia nabycia spadku po Alinie Czajkowskiej.
Z uwagi na powyższe, stosownie do treści art. 36 § 1 K.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2007r.
Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniechania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1) Izabella Wojcierowska
kurator dla nieobecnej Ewy Kaczmarczyk
2)Małgorzata Śmigiel
3)Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
4)Prezydent Miasta Łodzi
 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ
Oddziału Nabywania i Zamian Nieruchomości
5)a/a.

 
Do wiadomości:
1) Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
 administracji rządowej
2) Izabella Wojcierowska
3) Adwokat Lech Gąsecki
pełnomocnik Izabelli Wojcierowskiej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo dot. przesunięcia terminu zakończenia sprawy
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:30.03.2007 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:30.03.2007 15:45