Pabianice, dnia 27 czerwca 2007 r.


 GG.7221 – 2/06


 Wg rozdzielnika

 W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 84/3 o pow. 3205 m² i nr 85/2 o pow. 105 m², objętej księgą wieczystą KW Nr 13773 oraz informacją z dnia 13 czerwca 2007 r., że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie – przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn.zm. ).
   Powyższe spowodowane jest koniecznością dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyznaczam więc, stosownie do treści art. 36 § 1 K.p.a., nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2007 r.
    Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art.49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Otrzymują:
1. Izabella Wojcierowska
kurator dla nieobecnej Ewy Kaczmarczyk
2.Małgorzata Śmigiel
3. Izabella Wojcierowska
4. Adwokat Lech Gąsecki pełnomocnik Izabelli Wojcierowskiej
5. Prezydent Miasta Łodzi Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
6. Prezydent Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ
Oddział Nabywania i Zamian Nieruchomościami
Do wiadomości:
1.Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo dot. nowego terminu załatwienia sprawy zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:27.06.2007 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:28.06.2007 09:48