Pabianice, dnia 13 sierpnia 2007 r.

 GG.7221-2/06

 D E C Y Z J A

 Na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 28 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Małgorzaty Śmigiel oraz Izabelli Wojcierowskiej jako kuratora Ewy Kaczmarczyk

 odmawiam:

 zwrotu nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 84/3 o pow. 3205 m² oraz nr 85/2 o pow. 105 m², objętej księgą wieczystą KW Nr 13773, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi-XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.

UZASADNIENIE

 W dniu 13 października 1995 r. przed Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Łodzi zostało wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 84/3 oraz nr 85/2.
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Nr A.1-2/54/49 z dnia 31 stycznia 1953 r., wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa na cele użyteczności publicznej nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczoną „Osada w maj. Ruda” Nr hip. LXXI rep.hip.Nr 103/519 jako działka nr 39 o pow. 3318 m², której właścicielami byli Roman i Stanisława małż. Wojtkowscy.
Zgodnie z w/w orzeczeniem wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939 – 1945 r. (Dz.U. z 1948 r. Nr 20 poz. 138 z późn. zm.) oraz art. 3§1 i art.28§ 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r.- Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym (Dz.U. Nr 86, poz.776 i z 1939 r. Nr 31 poz.205 ).
Orzeczenie o wywłaszczeniu uprawomocniło się w dniu 7 maja 1953 r.
Jak wynika z zaświadczenia Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 17 grudnia 1960 r. działka położona w Łodzi przy ul. Cienistej 4 oznaczona numerem 39, zgodnie z zamierzeniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wchodziła w skład terenu przeznaczonego pod zalesienie.
W toku postępowania ustalono również, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 21 listopada 1975 r. (sygn.akt V Ns II 560/74) spadek po Stanisławie Wojtkowskiej z d. Purtal nabyli: jej wnuczka Alina Aleksandra Wojcierowska z d.Kornacka w 1/4 części, Małgorzata Śmigiel córka Aliny w 1/2 części oraz Ewa Kaczmarczyk córka Heleny w 1/4 części.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 sierpnia 2003 r. (sygn.akt I.Ns.1302/03) spadek po Janie Romanie Wojtkowskim nabyła żona Stanisława Wojtkowska z d. Purtal w całości.
Dnia 5 sierpnia 1998 r. p. Izabella Wojcierowska – córka p. Aliny Czajkowskiej ( poprzednie nazwisko Wojcierowska, co wynika z odpisu skróconego aktu małżeństwa, nr 32 w aktach sprawy ) poinformowała , że została pełnomocnikiem w całej masie spadkowej po p. Stanisławie Wojtkowskiej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 3 listopada 2004 r. (sygn.akt III Ns 41/04) spadek po Alinie Aleksandrze Czajkowskiej nabyła córka Izabella Alina Wojcierowska w całości.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 18 czerwca 1998 r. (sygn.akt III Rns 80/98) ustanowiono kuratora dla nieobecnej i nieznanej z miejsca pobytu Ewy Kaczmarczyk w osobie Izabelli Wojcierowskiej w celu reprezentowania jej w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowania spadkowe ustalono osoby uprawnione do wystąpienia o zwrot prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4, tj.: Małgorzatę Śmigiel, Ewę Kaczmarczyk oraz Izabellę Wojcierowską. Dnia 30 listopada 1998 r. wniosek o zwrot przedmiotowej nieruchomości złożyła p. Izabella Wojcierowska, jako kurator Ewy Kaczmarczyk oraz p. Małgorzata Śmigiel. W dniu 2 grudnia 2004 r. p. Izabella Wojcierowska udzieliła pełnomocnictwa do występowania w sprawie zwrotu przedmiotowej nieruchomości adw. Lechowi Gąseckiemu.
Decyzją z dnia 20 czerwca 2005 r. ( nr SP.VII.7223/ Ł/6885/AWA/2004 ) Wojewoda Łódzki orzekł o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa , z dniem 27 maja 1990 r. przez Gminę Miasto Łódź, m.in. własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4 oznaczonej jako działki nr 84/3 o pow. 3205 m² i 85/2 o pow. 105 m².
Prowadzone przed Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Łodzi oraz Wojewodą Łódzkim postępowanie o zwrot nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4 było kilkakrotnie zawieszane ze względu na konieczność uzyskania wszystkich postanowień sądu stwierdzających nabycie spadku po byłych współwłaścicielach przedmiotowej nieruchomości oraz ich spadkobiercach, do czasu komunalizacji przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Miasto Łódź oraz ze względu na ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej i nieznanej z miejsca pobytu.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie było kilkakrotnie podejmowane po ustaniu przyczyny zawieszenia. Postanowieniem znak: SP.VI.7724-396/2005/ES z dnia 12 stycznia 2006 r. Wojewoda Łódzki wyłączył od załatwienia niniejszej sprawy Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej wyznaczając do jej dalszego załatwienia Starostę Pabianickiego. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że nieruchomość gruntowa położona w Łodzi przy ul. Cienistej 4, oznaczona jest obecnie w ewidencji gruntów w obrębie G-52 jako działki nr 84/3 o pow. 3205 m² oraz nr 85/2 o pow. 105 m² ( wypis z rejestru gruntów z dnia 20.04.2006 r. Nr: MODGiK/EGB/3227/2006 ), objęta jest księgą wieczystą KW Nr 13773 ( odpis księgi wieczystej z dnia 7 kwietnia 2006r.).
Aktualne wypisy z rejestru gruntów z dnia 20.04.2006 r., odpis z księgi wieczystej z dnia 7.04.2006 r. oraz mapa sytuacyjna do celów prawnych Nr 5/4637 z 12 marca 2004 r. potwierdzają, iż nieruchomość gruntowa położona w Łodzi przy ul. Cienistej 4 oznaczona kiedyś jako działka nr 39 odpowiada dzisiejszej działce nr 84/3 i 85/2. Ustalono również, że dnia 31 sierpnia 1996 r.
Gmina Miejska Łódź wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej ( obecnie Cienistej ). Postanowieniem z dnia 14 listopada 1997 r. ( sygn.akt IV Ns I 497/96 ) Sąd Rejonowy w Łodzi IV Wydział Cywilny stwierdził, że Skarb Państwa nabył z dniem 1 stycznia 1985 r. przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej o powierzchni 3310 m² zapisane na Romana i Stanisławę małż. Wojtkowskich jako plac nr 39 w księdze wieczystej rep. hip. 103/519, a oznaczonej jako działki nr 84/3 i 85/2 na mapie sytuacyjnej do celów prawnych z dnia 31 stycznia 1996 r., wpisanej do ewidencji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Łodzi w dniu 29 lutego 1996 r. pod nr 5/4637. Jak wynika z uzasadnienia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia z dnia 31 sierpnia 1996 r. zasiedzenie biegło przeciwko ujawnionym w Rep.hip. 103/519 właścicielom – Romanowi i Stanisławie małż. Wojtkowskim.
Ani wymienieni właściciele, ani ich następcy prawni nie zgłaszali od 1945 r. żadnych roszczeń windykacyjnych.
W związku z tym, po przeprowadzonym postępowaniu, Sąd Rejonowy w Łodzi stwierdził, że Skarb Państwa nabył z dniem 1 stycznia 1985 r. przez zasiedzenie prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, żądanie zwrotu może zgłosić poprzedni właściciel lub jego spadkobierca. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego ,,jeżeli roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości ( lub jej części ) dotyczy przedmiotu współwłasności, każdy ze współwłaścicieli lub ich następców prawnych jest w takiej sprawie stroną postępowania administracyjnego, a zwrot nieruchomości ( lub jej części ) może nastąpić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub ich następców prawnych ( wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. IV SA 642/87 ).
Biorąc pod uwagę, że nieruchomość która jest przedmiotem wniosku o zwrot, stanowiła w dacie orzekania o wywłaszczeniu własność Romana i Stanisławy małż. Wojtkowskich, w toku postępowania wyjaśniającego ustalono osoby uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o zwrot tej nieruchomości, tj.: Małgorzatę Śmigiel, Ewę Kaczmarczyk oraz Izabellę Wojcierowską.
 Wniosek o zwrot przedmiotowej nieruchomości złożyły: p. Małgorzata Śmigiel oraz p. Izabella Wojcierowska jako kurator nieobecnej i nieznanej z miejsca pobytu Ewy Kaczmarczyk.
Brak jest natomiast wniosku p. Izabelli Wojcierowskiej jako spadkobierczyni p. Aliny Czajkowskiej. Pismem z dnia 31 stycznia 2007 r. (znak: GG.7221-2/06) Starostwo Powiatowe w Pabianicach poinformowało p. Izabellę Wojcierowską oraz jej pełnomocnika, iż w przypadku śmierci poprzednich współwłaścicieli zgodny wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej powinien pochodzić od ich wszystkich spadkobierców.
Biorąc powyższe pod uwagę wezwano p. Izabellę Wojcierowską do złożenie wniosku o zwrot nieruchomości w przedmiotowej sprawie, pod rygorem wydania decyzji o odmowie zwrotu. P. Izabella Wojcierowska do dnia dzisiejszego nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie, tzn. nie złożyła wniosku o zwrot nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4. Biorąc pod uwagę, iż zwrot nieruchomości ( lub jej części ) może nastąpić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub ich następców prawnych, zdaniem organu orzekającego należało odmówić zwrotu przedmiotowej nieruchomości.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 Otrzymują:
1. Izabella Wojcierowska
kurator dla nieobecnej Ewy Kaczmarczyk
2. Małgorzata Śmigiel
3. Prezydent Miasta Łodzi 
Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
4. Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
Oddział Nabywania i Zamian Nieruchomości
Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej
2.Izabella Wojcierowska
3.Adwokat Lech Gąsecki pełnomocnik Izabelli Wojcierowskiej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cienistej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:13.08.2007 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:13.08.2007 12:52