Pabianice, dnia 18 grudnia 2007 r.

GG. 7221 – 19/07

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 61 § 1, 4, art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 94, art. 95 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


 zawiadamiam:


 że w dniu 04 grudnia 2007 r. na wniosek p. Franciszki Mikołajczyk zostało wszczęte przed Starostą Pabianickim postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości – przejętej przez Skarb Państwa orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 07.04.1961 r. znak: SW.OW.-58/78/60 - położonej w Pabianicach przy ul. Szarych Szeregów 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 510/4 o pow. 490 m2.
Rozprawa administracyjna w przedmiotowej sprawie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2008 r.
o
godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek C, I piętro, pokój 104.
Prosi się Prezydenta Miasta Pabianic o dostarczenie przed terminem rozprawy całości akt wywłaszczenia, odbitki z mapy zasadniczej oraz opinii z planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej w/w nieruchomości obowiązującego na dzień złożenia wniosku o zwrot, tj. na dzień 04 grudnia 2007 r.
Wnioskodawców w przedmiocie zwrotu w/w nieruchomości prosi się o dostarczenie na rozprawę tytułu własności p. Wojciecha Wypycha i p. Jana Poredy do nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Szarych Szeregów 13 oraz postanowień o nabycia spadku po Wojciechu Wypychu i Janie Poreda.
Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1987 r. ( sygn.akt IV SA 642/87 ) jeżeli roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości ( lub jej części ) dotyczy przedmiotu współwłasności, każdy ze współwłaścicieli lub ich następców prawnych jest w takiej sprawie stroną postępowania administracyjnego, a zwrot nieruchomości ( lub jej części ) może nastąpić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub ich następców prawnych.
W związku z powyższym pozostałych spadkobierców po Wojciechu Wypychu i Janie Poreda wzywa się do złożenia wniosku o zwrot.
Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje, zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.
Na rozprawę strony winny zabrać dowody osobiste.
Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przestawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. w każdym stadium postępowania strony mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm. ) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Franciszka Mikołajczyk
2. Prezydent Miasta Pabianic


Do wiadomości:
1. Helena Poreda
2. Barbara Poreda
3. Krystyna Poreda
4.Jan Poreda
5. Czesław Mikołajczyk
6. Teresa Okrojek
7. Jan Poreda
8. Maria Szafrańska
9.Zofia Gonert
10.Stanisława Poreda
11. Józef Poreda
12. Jan Wypych
13. Zdzisław Wypych
14. Jadwiga Waligórska
15. Marianna Wypych – Dąbrowska
16. Jerzy Wypych
17. Halina Kata
18. Bolesław Poreda
19. Katarzyna Waligórska – Staszek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o rozprawie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:20.12.2007 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Jakubowski
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:20.12.2007 08:39