Pabianice, dnia 02 kwietnia 2009 r.

 GG.7221 - 9/09

 ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach zawiadamia, że przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, wyznaczonym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy postanowieniem Wojewody Łódzkiego z dnia 03.03.2009 r. znak GN.IV.7724/13/W/2008/AW, toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) przez Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: GKI.IX.72211/122/08/MP z dnia 02.02.2009 r.) w dniu 26.09.2008 r. na wniosek Włodzimierza Niedźwiedzkiego w sprawie zwrotu nieruchomości - części dawnej działki nr 629, położonej w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 7, przejętej przez Skarb Państwa w drodze wywłaszczenia decyzją Naczelnika Dzielnicy Łódź – Śródmieście z dnia 31 grudnia 1979 r. Nr IV-W-II-N/8221/499/79.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich, którzy mają interes prawny w związku z toczącym się postępowaniem do zgłoszenia się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 tel. 042-213-01-00 w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie wszystkich uprawnionych stron postępowania wydanie decyzji nastąpi w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 7
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:02.04.2009 08:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:02.04.2009 08:33