Pabianice, dnia 29 kwietnia 2009 r.


 GG.7221-17/08


 ZAWIADOMIENIE


Starostwo Powiatowe w Pabianicach zawiadamia, że przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, wyznaczonym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy postanowieniem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 września 2008 r. znak GN.IV.7724/153/W/2008/AW, toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) przez Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: GKI.IX.72211/45/08/MT z dnia 01 września 2008 r.) w dniu 05 maja 2008 r. na wniosek p. Teodory Szkudlarek w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38, oznaczonych jako: działka nr 137/13 o pow. 0,0149 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1M/00017498/3 oraz część działki nr 137/24 o pow. 0,5095 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1M/00003978/1, wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa decyzją Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi nr USW-IV-11/55/64 z dnia 20 października 1964 r.

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców Janiny Miazek, Anny Fraszczyk oraz Zygmunta Fraszczyk do zgłoszenia się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 tel. 042 213 -01-00 w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

 W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie wszystkich uprawnionych stron postępowania wydanie decyzji nastąpi w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:29.04.2009 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:29.04.2009 13:04