Pabianice, dnia 13 lipca 2009 r.

 GG.7221 – 8/09

 Wg rozdzielnika

 W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 151/1, 151/2 oraz 153/23 położonej w Łodzi przy ulicy Wareckiej 15 przejętej przez Skarb Państwa w drodze wywłaszczenia (orzeczenie Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi Urzędu Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1966 r. - Nr USW.IV-11/185/65) - przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), z uwagi na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2009 r.
Jednocześnie nadmieniam, że ze względu na nieustalony adres Janiny ze Szczepaniaków Kosiorkiewicz I voto Czapla, konieczne było powtórzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Bożena Kawecka
2.Aleksander Kawecki
3.Stanisław Porczyk
4. Magdalena Porczyk
5.Alina Porczyk – Leszczyńska
6.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
Janina Kosiorkiewicz
a/a.
Do wiadomości:
1.Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie terminu załatwienia sprawy
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:13.07.2009 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:13.07.2009 14:41