Pabianice, dnia 13 lipca 2009 r.

 GG.7221 – 8/09

 ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 Na podstawie art. 61 § 1,4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

 że w dniu 25 stycznia 2008 r. na wniosek Bożeny i Aleksandra Kaweckich, Stanisława Porczyka, Magdaleny Porczyk i Aliny Porczyk – Leszczyńskiej przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, wyznaczonym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy postanowieniem Wojewody Łódzkiego z dnia 11.02.2009 r. znak GN.IV.7724/5/W/2009/KR zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 151/1 o powierzchni 7 m², nr 151/2 o powierzchni 8 m² i nr 153/23 o powierzchni 100 m² przejętej przez Skarb Państwa w drodze wywłaszczenia (orzeczenie Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1966 r. - Nr USW.IV-11/185/65).
Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. w każdym stadium postępowania strony mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i odpisy.
Niniejsze zawiadomienie jest uzupełnieniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 19 lutego 2009 r. znak: GG.7221 – 8/09.
Zgodnie z art.8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
Janina Kosiorkiewicz
a/a.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:13.07.2009 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:13.07.2009 14:54