Pabianice, dnia 23 lipca 2009 r.


 GG. 7221 – 17/08


 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Geodezji


 Na podstawie art. 131 i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Gospodarki Nieruchomościami przesyła przy niniejszym odwołanie z dnia 29 czerwca 2009 r. p. Teodory Szkudlarek od decyzji Starosty Pabianickiego znak: GG.7221-17/08 z dnia 15 czerwca 2009 r. o odmowie zwrotu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie G-15 jako: działka nr 137/13 o pow. 0,0149 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1M/00017498/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz część działki nr 137/24 o pow. 0,5095 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1M/00003978/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych wraz z aktami sprawy.

Zdaniem organu orzekającego nie ma podstaw do uwzględnienia w/w odwołania.

 W w/w odwołaniu p. Teodora Szkudlarek podnosi, iż wywłaszczona nieruchomość stanowiła i
stanowi własność Alfreda Miazek.
Zaświadczenie Sądu Powiatowego dla m. Łodzi Wydziału VI Ksiąg Publicznych z dnia 11 listopada 1963 r. potwierdza zaś, iż w dniu przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Podgórnej 73 i 73a, oznaczona na planie nr 48 stanowiła współwłasność Alfreda Miazek w 1/4 części, Janiny Miazek w 1/4 części, Zygmunta Fraszczyk w 1/4 części oraz Anny Fraszczyk w 1/4 części na podstawie umów sprzedaży z dnia 19 czerwca 1935 r. Nr 241, 09 lutego 1938 r. i 15 maja 1961 r. Nr 3812.
Aktualnie zaś, na podstawie odpisu z księgi wieczystej KW Nr LD1M/00017498/3 z dnia 02 czerwca 2008 r., z zapisów działu II wynika, że działka nr 137/13, będąca przedmiotem postępowania o zwrot nieruchomości, jest własnością Gminy Łódź na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak: GN.I.72200/I/17316/97 z dnia 09 września 1997 r.
Natomiast z odpisu z księgi wieczystej KW Nr LD1M/00003978/1 z dnia 02 czerwca 2008 r., z zapisów działu II wynika, że działka nr 137/24, której część jest przedmiotem postępowania o zwrot nieruchomości, jest własnością Gminy Łódź na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak: GN.I.72200/I/17305/95 z dnia 09 września 1997 r. w użytkowaniu wieczystym Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umowy Rep. A Nr 4550/68 z dnia 26 czerwca 1968 r.
Odwołanie zostało wniesione w terminie. 
W sprawie nie znaleziono podstaw do zastosowania art. 132 k.p.a.

Załączniki:
Akta sprawy znak: GG.7221-17/08 – 457 kart (2 segregatory)
Akta wywłaszczenia nr 2/2241 (55/64) – 140 stron
Otrzymują:
1.Teodora Szkudlarek
2.Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
3.Ryszard Bogucki
4.Irena Bogucka
5.Halina Cerbin
6.Paweł Cerbin
7.Anna Grabarczyk
8.Józef Grabarczyk
9.Roman Hołys
10.Tadeusz Kaczmarek
11.Wiesława Kaczmarek
12.Adam Kamecki
13.Iwona Kamecka
14.Janina Korczyk
15.Genowefa Kowalik
16.Tomasz Kozak
17.Jerzy Kuśmirek
18.Grażyna Kuśmirek
19.Bernard Mann
20.Regina Mann
21.Teresa Ratajczyk
22.Ryszard Ratajczyk
23.Maria Sidyk
24.Aleksander Sidyk
25.Elżbieta Sorys
26.Teresa Starosta
27.Franciszek Starosta
28.Arkadiusz Witczak
29.Kinga Witczak
30.Bogumił Zawadzki
31.Regina Ziółkowska
32.Józef Ziółkowski
33.Władysław Żarkowski
34.Zofia Żarkowska
35.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji Katastru
i Inwentaryzacji
36. a/a.
Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej
2. Spadkobiercy Janiny Miazek,
Zygmunta Fraszczyk
oraz Anny Fraszczyk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odwołanie od decyzji Starosty Pabianickiego o odmowie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:23.07.2009 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:23.07.2009 11:32