Pabianice, dnia 19 sierpnia 2009 r.


 GG.7222 – 3/03


 POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 123, art. 124, art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m :

 zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa
na rzecz Gminy Dobroń nieruchomość położoną we wsi Dobroń Mały, gm. Dobroń, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 182/12 o pow. 2404 m², objętą księgą wieczystą
Nr SR1L/00025911/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku – V Wydział Ksiąg Wieczystych, do czasu stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym Mariuszu Chlebocie przez właściwy sąd powszechny i dostarczenia prawomocnego postanowienia w tej sprawie.


UZASADNIENIE

 Na wniosek Mariusza Chlebota z dnia 27 października 2003 r. przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Dobroń nieruchomość położoną we wsi Dobroń Mały, gm. Dobroń, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 182/12 o pow. 2404 m².


W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w dniu 03 lipca 2009 r. z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach ustalił, iż Pan Mariusz Chlebot zamieszkały w Gdańsku ul. Bobrowa 7/67 zmarł dnia 02 maja 2009 r. (notatka służbowa znak: GG.7222-3/03 z dnia 03 lipca 2009 r.)
Powyższe potwierdza odpis skrócony aktu zgonu Nr 875/2009 z dnia 15 lipca 2009 r., który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dnia 22 lipca 2009 r.

 Przeprowadzenie przez właściwy sąd powszechny postępowania o stwierdzenie nabycia spadku
po zmarłym Mariuszu Chlebocie jest w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym.

Zgodnie z art. 123 K.p.a. w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

 Zgodnie z art. 103 K.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych
w kodeksie.

 Z uwagi na powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Dobroń
2.Radca prawny – Ewa Duda
pełnomocnik Gminy Dobroń
3.Spadkobiercy Mariusza Chlebota

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie o zwieszeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w Dobroniu Małym.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:19.08.2009 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:20.08.2009 10:02