Pabianice, dnia 01 września 2009 r.


 GG.7221 – 8/09

 D E C Y Z J A

 Na podstawie art. 8, art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz .2603 z późn. zm.) w związku z art. 28, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz wnioskiem Bożeny Kaweckiej, Aleksandra Kaweckiego, Stanisława Porczyka, Magdaleny Porczyk i Aliny Porczyk – Leszczyńskiej z dnia 25 stycznia 2008 r.


odmawiam

zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 151/1 o powierzchni 7 m², nr 151/2 o powierzchni 8 m² i nr 153/23 o powierzchni 100 m² , objętej księgą wieczystą KW Nr LD1M/00046660/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, obejmującej teren dawnej działki nr 39 a.


 UZASADNIENIE

 Z wnioskiem z dnia 25 stycznia 2008 r. do Prezydenta Miasta Łodzi – o zwrot w/w nieruchomości wystąpili: Bożena Kawecka, Aleksander Kawecki, Stanisław Porczyk, Magdalena Porczyk i Alina Porczyk – Leszczyńska.

Decyzją z dnia 11 lutego 2008 r. znak: GN.V.7723/Ł/9434/2007/MP Wojewoda Łódzki stwierdził nieodpłatne nabycie z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę Miasto Łódź z mocy prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 151/1 o powierzchni 7 m², nr 151/2 o powierzchni 8 m² i nr 153/23
o powierzchni 100 m² w obrębie B-32.

Postanowieniem Wojewody Łódzkiego znak: GN.IV.7724/5/W/2009/KR z dnia 11 lutego 2009 r.
do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy został wyznaczony Starosta Pabianicki wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej przed którym zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek z dnia 25 stycznia 2008 r.

W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Urząd Spraw Wewnętrznych Nr USW.IV.-11/185/65 z dnia 31 grudnia 1966 r. wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa bez odszkodowania część nieruchomości o powierzchni 120 m² z ogólnej powierzchni 700 m² położonej w Łodzi przy ulicy Wareckiej 15, oznaczonej nr działki 39a, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 6742, stanowiącą w dacie wywłaszczenia własność Janiny ze Szczepaniaków Kosiorkiewicz I voto Czapla w jednej połowie oraz Haliny Porczyk
w drugiej połowie zgodnie z zaświadczeniem Sądu Powiatowego dla m. Łodzi z dnia 19.IV.1963 r. 

Wywłaszczenie w/w nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 1, 2, 5 ust.1, 8 ust.7, 14, 20, 22 ust.1 i 2, 27 ust.1, 28 i 55 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 18, poz. 94 z 1961 r.) z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Wareckiej.

 Porównując treść Mapy sytuacyjnej dla działań prawnych z dnia 10.08.1966 r. znajdującej się
w aktach sprawy z aktualnym stanem ewidencyjnym (fragment mapy ewidencji gruntów z dnia
23 grudnia 2008 r.) stwierdzono bezspornie, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 151/1 o powierzchni 7 m², nr 151/2 o powierzchni 8 m² i nr 153/23 o powierzchni 100 m² w obrębie B-32 obejmują teren dawnej działki nr 39a.

Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, żądanie zwrotu może zgłosić poprzedni właściciel lub jego spadkobierca.

Wniosek o zwrot w/w nieruchomości złożyli: Stanisław Porczyk, Magdalena Porczyk, Alina Porczyk – Leszczyńska, Bożena Kawecka oraz Aleksander Kawecki.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego „jeżeli roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (lub jej części) dotyczy przedmiotu współwłasności, każdy
ze współwłaścicieli lub ich następców prawnych jest w takiej sprawie stroną postępowania administracyjnego, a zwrot nieruchomości (lub jej części) może nastąpić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub ich następców prawnych” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. IV SA 642/87).

W dniu przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa przedmiotowa nieruchomość stanowiła współwłasność Janiny ze Szczepaniaków Kosiorkiewicz I voto Czapla w ½ części oraz Haliny Porczyk w ½ części.

 Pismem znak:GKI.IX.72211/16/08/MP z dnia 04.03.2008 r. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wezwał wnioskodawców w przedmiocie zwrotu
do doręczenia dokumentu potwierdzającego legitymację prawną do występowania z wnioskiem
o zwrot przedmiotowej nieruchomości.

Pismem znak: GG.7221 – 8/09 z dnia 23.02.2009 r. prowadzący postępowanie Starosta Pabianicki wezwał wnioskodawców w przedmiocie zwrotu do dostarczenia wniosków o zwrot nieruchomości pochodzących od wszystkich uprawnionych oraz dostarczenia dowodu potwierdzającego pozostawanie przez wnioskodawców spadkobiercami byłych współwłaścicieli nieruchomości objętej przedmiotem o zwrot, pod rygorem wydania decyzji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

W odpowiedzi na powyższe Pan Stanisław Porczyk przesłał do Starostwa Powiatowego
w Pabianicach Postanowienie Sądu Rejonowego w Łodzi Wydział V Cywilny z dnia 20 lutego 1998 r. sygn. akt V Ns II 347/98 stwierdzające, że spadek po Halinie Marii Porczyk na podstawie ustawy nabyli: Alina Wiesława Porczyk, Maria Magdalena Porczyk i Stanisław Porczyk po 1/3 części każdy. 

Zgodnie z pismem znak: SSP.I.51180/2100/09 z dnia 2 marca 2009 r. Oddziału Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi uzyskano informację, że według zbioru meldunkowego miasta Łodzi Janina Kosiorkiewicz ze Szczepaniaków voto Czapla nie figuruje.

Zgodnie z pismem znak: CPD – V - 0749-3-7252/09 z dnia 19.05.2009 r. Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji uzyskano informację, że Janina Kosiorkiewicz ze Szczepaniaków I voto Czapla
nie figuruje w zbiorze PESEL.

Z uwagi na powyższe, zawiadomieniem z dnia 10 czerwca 2009 r. organ orzekający wezwał wszystkich, którzy mają interes prawny w związku z toczącym się postępowaniem do zgłoszenia się w tut. Wydziale Starostwa Powiatowego w Pabianicach w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po publikacji w/w zawiadomienia nie złożyła wniosku o zwrot nieruchomości i nie zgłosiła się
ani Janina Kosiorkiewicz ze Szczepaniaków I voto Czapla ani jej spadkobiercy.

Ponadto w trakcie postępowania ustalono, że Bożena Kawecka i Aleksander Kawecki nie są byłymi właścicielami ani spadkobiercami byłych właścicieli i nie przysługuje im uprawnienie do żądania zwrotu.

 Pismem z dnia 23 lutego 2009 r. znak: GG.7221 – 8/09 wnioskodawcy zostali poinformowani,
że stosownie do przepisów art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) do rozporządzenia rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. 
W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 Biorąc pod uwagę, iż zwrot nieruchomości (lub jej części) może nastąpić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub ich spadkobierców, zdaniem organu orzekającego należało odmówić zwrotu przedmiotowej nieruchomości. 

 Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego
za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:
1. Bożena Kawecka
2. Aleksander Kawecki
3. Stanisław Porczyk
4. Magdalena Porczyk
5. Alina Porczyk – Leszczyńska
6. Janina Kosiorkiewicz
7. Prezydent Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

 a/a Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:02.09.2009 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Jakubowski
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.09.2009 11:20