Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawu z dnia 18,07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na:
I. wykonanie urządzeń wodnych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku Pabianice - Dłutów w tym:
1. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 o śr. 400 w prawej skarpie rzeki Pabianki w km 2+915, 2. przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 214/7 i 214/8 w Jadwininie poprzez zamontowanie wylotu z kanalizacji deszczowej W4 o śr. 500, 3.przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 299/2 i 666 w Rydzynach poprzez zamontowanie wylotu z kanalizacji deszczowej W5 o śr. 500, 4. przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach 107 i 161 w Hucie Dłutowskiej poprzez zamontowanie przepustu HelCor PA-01 wraz z wylotami z kanalizacji deszczowej W6 o śr. 400 i W7 o śr. 500, 5. przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach 473/2, 474/3 w Hucie Dłutowskiej i działce nr ew. 200/1 w Drzewocinach poprzez zamontowanie przepustu HelCor PA-12 wraz z wylotami z kanalizacji deszczowej W8 o śr. 500 i W9 o śr. 500, 6.przebudowę rowów przydroznych wzdłuz drogi wojewódzkiej nr 485 w tym: - rowu melioracyjnego od km drogi 10+013,87 do km 10+265 zlokalizowanego na działce nr ew. 159 w Hucie Dłutowiskiej i działkach nr ew. 200/1 i 200/2 w Drzewocinach, - rowów przydrożnych nieszczelnych od km 11+511,36 do km 12+399,99 zlokalizowanych na działkach nr ew. 64 i 213 w Budach dłutowskich i działce nr ew. 106 w Dłutowie, 7. likwidacje rowów przydrożnych wzdłuż drogi wojewódzkiej 485 na odcinku od km 3+174,00 do km ok. 11+730,00 wraz z rozbiórką przepustów, 8. likwidację sieci drenarskiej na działkach nr ew. 41/1, 41/2 w Dąbrowie oraz na działkach nr ew. 26, 28, 146/1, 146/2, 301, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2,/315/2, 316/1, 316/2, 321/4, 321/6, 327/2, 329/2 w Hucie Dłutowskiej gm. Dłutów.
II. szczególne korzystanie z wód polegające ma odprowadzenie ścieków ioadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej 485 do:
1. rzeki Pabianki wylotem ośr. 400 w km 2+915 zlokalizowanego na działce nr ew. 35 w Bychlewie, 2. rowu melioracyjnego wylotem W4 o śr. 500 na działce nr ew. 214/7 w Jadwininie, 3. rowu melioracyjnego wylotem W5 o śr. 500 na działce nr ew. 666, 4. rowu melioracyjnego wylotami W6 o śr. 400 i W7 o śr. 500na dzioałce nr ew. 107 w Hucie Dłutowskiej, 5. rowu melioracyjnego wylotami W8 o śr. 500 na działce nr ew. 473/2 w Hucie Dłutowskiej i W9 o śr. 500 zlo na działce nr ew. 474/3 w Hucie Dłutowskiej.
Osoby zainteresowane w sprawie moga zapoznać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 10 10 - wykonanie urządzeń wodnych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice-Dłutów
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:14.06.2010 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:14.06.2010 13:26