Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210        faks (+48) 422-111-210 w 60        NIP 727-104-51-59      REGON 000311734

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza konkurs ofert w celu wyboru w dniu 23

 lutego 2012 roku wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów chemicznych. Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.

Numer sprawy: ZP/2/2012/Pr.Wew

Określenie przedmiotu zmówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w okresie 01.03.2012-31.12.2012 własnym transportem i na własny koszt dostawcy, artykułów chemicznych w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem w wyznaczonym terminie w dni robocze w godz. 7.00-15 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3. Zamówienie obejmuje produkty chemiczne chemii gospodarczej w VIII zakresach:  art. czystościowe, proszki do prania, worki foliowe, produkty papierowe, chemia kuchenna, tabletki myjące, chemii profesjonalna – środki dezynfekcyjne, chemia profesjonalna – środki czyszczące. 

Kryteria oceny ofert

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie wymogów analogicznych do art. 22.1 i art.24.1. Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego w specyfikacji zamówienia. Formularz odpowiedniego oświadczenia Dostawcy jest załączony na stronie internetowej ogłoszenia – Załącznik nr 2. Specyfikacja zawierająca Formularz Ofertowy jest dostępna na stronie internetowej ogłoszenia w Załączniku  nr 1. Zarówno formularz oświadczenia jak i specyfikacja są także dostępne  bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców i ich ofertę zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych lub częściowych. Jednak oferty częściowe muszą być kompletne w całej  grupie produktów (co najmniej jednej z ośmiu) opisanych w formularzu oferty.

Podany w Specyfikacji (załącznik nr 1) - asortyment nie jest wiążący w sensie nazwy, natomiast po stronie oferenta leży udokumentowanie, że jego oferta jest równoważna pod względem użytkowym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa  z asortymentem przedstawionym w Specyfikacji.    

Wszystkie oferowane wyroby muszą mieć certyfikat PZH. Ustalono system oceny ofert, w którym cena stanowi 100% kryterium, postępowanie wygrywa oferta najtańsza. Wartość dostaw nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Konkurs może być unieważniony w całości lub w części bez podania przyczyn lub przełożony na inny termin.

Termin składania ofert: 23.02.2012  do godziny  9.30

Kontakt: do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Krzysztof Swat lub Ewa Chojnowska-Owczarek tel. 42 2111210

Miejsce składania ofert:

Oferta może być złożona w dniu roboczym w sekretariacie Zamawiającego (pokój 011) w godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert: nastąpi w dniu  23.02.2011  o godzinie 10.00  w siedzibie DPS

                                                                                              z up.

                                                                                              Krzysztof Swat

                                                                                              Z-ca Dyrektora DPS

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 23 lutego 2012 roku wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów chemicznych
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:14.02.2012 16:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:14.02.2012 16:42