Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje, iż sporządzony został projekt dokumentacji pod nazwą "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2012-2015 z perpektywą na lata 2016-2019" oraz prognoza oddziaływania na środowisko ww. dokumentu. Tutejszy Wydział wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o ich uzgodnienie. Ponadto tut. Wydział wystąpił do Zarządu Województwa Łódzkiego i Gmin Powiatu Pabianickiego o zaopiniowanie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego"
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społęczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.) tut. Wydział przedkłada do konsultacji społecznych projekty następujących dokumentów:
1. "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"
2. "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"

Z dokumentami można zapoznać sie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 (budynek A, pokój nr 5), w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wniosku mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do 13 listopada 2012r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:23.10.2012 16:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:23.10.2012 16:32