Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji Praw Dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc. Podstawowe przepisy regulujące status rodzin zastępczych ujęte zostały w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 bez zm.).

Ponadto przepisy dotyczące omawianego zakresu znajdziemy w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) oraz pojedyncze zapisy w kilku innych aktach prawnych.

Za organizację pieczy zastępczej odpowiada powiat. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Pabianice, ul. Traugutta) oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. W przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego powołaną m.in. do realizacji i koordynacji działań w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pabianickim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pabianickim zapewnia, umieszczonym w pieczy zastępczej dzieciom optymalne warunki rozwoju i wychowania. Obejmuje również wsparciem osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, współpracuje z sądami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz z innymi powiatami i gminami, z których pochodzą wychowankowie pieczy zastępczej.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie Art. 101.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887, Nr 288, poz.1690) dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

  1.      socjalizacyjnego
  2.      interwencyjnego
  3.      specjalistyczno-terapeutycznego
  4.      rodzinnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Skierowania dla dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie powiatu pabianickiego  wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w porozumieniu z dyrektorem Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

Podstawą umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądowe lub wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samych dzieci.

Dziecko może przebywać w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę do uzyskania pełnoletności. Po jej uzyskaniu osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą dyrektora może przebywać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

1) uczy się:

a. w szkole,

b. w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c. w uczelni,

d. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności i uczy się:

a. w szkole,

b. w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c. w uczelni,

d. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,

e. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą w wysokości średniego miesięcznego wydatku utrzymania, rodzice dziecka. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

W 2012 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach wyniósł 3.492,44 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2012 Starosty Powiatu Pabianickiego z dnia 20 lutego 2012 roku.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawa prawna pieczy zastępczej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Sejmowa 2
Informację opublikował:Marcin Wolski
Data publikacji:11.03.2013 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Wolski
Informację aktualizował:Marcin Wolski
Data aktualizacji:11.03.2013 10:02