DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ "Pod Dębami"

                                                                       95- 050 Konstantynów, ul. Bechcice 3

 

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Przetarg nieograniczony w dniu 09-12-2013 r. W celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

 

I. Zamawiającym jest: 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                           Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:    przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/5/2013.

 

II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9401&idmp=1007&r=o

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie własnym transportem i na własny koszt dostawcy produktów ogólnospożywczych CPV 15.60.00.00-4 (produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych);15.61.20.00-1 (mąka zbożowa lub roślinna lub podobne produkty); 15.33.00.00-0 (przetworzone owoce i warzywa); 15.40.00.00-2 (oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne); 15.87.10.00-4 (ocet, sosy, mieszanki przypraw, musztarda); 15.86.00.00-4 (kawa, herbata i podobne produkty); 15.83.00.00-5 (cukier i produkty pośrednie); 15.84.00.00-8 (kakao, czekolada i wyroby cukiernicze); 15.85.00.00-1 (produkty z ciasta makaronowego); 15.87.00.00-7( przyprawy i przyprawy korzenne); 15.24.30.00-3 (przetwory z ryb); 15.61.10.00-7 (ryż łuskany); 15.80.00.00-3 (różne produkty spożywcze)

w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 – 12.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ.

Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a)    Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.

b)    Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. W przypadku oferowania produktu w innych opakowaniach niż przykładowe, w Załączniku 2 do specyfikacji w miejscach wykropkowanych w kol. III należy podać wagę produktu w opakowaniu, i jego cenę jednostkową.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

4.Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od 02.01.2014 do 31.12.2014 r. w oparciu o bieżące  zamówienia określające ilość oraz termin dostawy i rozliczane na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

5.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały czas obowiązywania umowy.

IV. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

V. Termin wykonania: realizacja bieżąca w okresie  od 02-01-2014 do 31-12-2014.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (art.22.1 PZP):

1) spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika do SIWZ nr 3.

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w pkt. 1.1, polega na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zastosowanie będą miały przepisy § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817 z zm.).

2.  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika do SIWZ nr 4.

Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły
spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

3.1 Aktualne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 3 do SIWZ)

3.2  Aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 4 do SIWZ).

3.3. Odpis (wystawiony nie wcześniej niż pół roku przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru  podmiotów wykonujących działalność gospodarczą lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

3.4 Oryginał pełnomocnictwa jeśli osoba podpisująca ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 3.3.

3.5 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych.

3.6 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –(wg zał. nr 5 do SIWZ)

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wymagane
jest podanie w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do oferty) zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy). Brak informacji na temat podwykonawców, będzie traktowany jako zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

VII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium i znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

100 %

100 punktów

 

3. Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie ze wzorem:

 

1.     Ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%

przy czym 1% = 1 pkt

gdzie:                    Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert

                            Cbad - cena oferty badanej.

 

W przypadku kryterium „cena” – Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną w pozycji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców uczestniczących w przetargu w zakresie każdego kryterium. Oferta najkorzystniejsza w zakresie danego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Łącznie za ofertę można uzyskać max 100 punktów

4. Zamawiający wybierze ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

 

IX. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami", ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09-12-2013. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30

 

X.Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XI.Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

XII.Zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XIII.Zamawiający nie przewiduje przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XIV.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

 

                                                                                                                            

 

Dyrektor DPS

                                                                           Hubert Kowalski

 


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:28.11.2013 16:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:28.11.2013 21:42