Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

 


tel. +48 (42) 2111-210        faks +48 (42) 2111-210 wew. 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 16-12-2013 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.

 

Nr postępowania: ZP/8/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:    przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9438&idmp=1007&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/8/2013. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

 

2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Określenie przedmiotu zamówienia

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa  świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa

dla Domu Pomocy Społecznej  „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

ZP/8/2013

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

11. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa w okresie 02-01-2014 do 31-12-2014 r. Dostawa odbywać się będzie własnym transportem połączonym z wniesieniem towaru do pomieszczeń gospodarczych i na własny koszt Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia w godz. 7.00 – 12.00.

  Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dostępności pełnego asortymentu warzyw i owoców dostępnych na giełdzie owoców i warzyw na ulicy Zjazdowej w Łodzi wykazywanych na bieżąco na stronie internetowej  www.zjazdowa.com.pl,

  Wykaz artykułów oraz ich ilości prognozowanej przez Zamawiającego został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykaz ten ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty.

2.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a)    Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.

b)    Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

4. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia 02-01-2014 do 31-12-2014 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wskaźnika podanego w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

1.4) Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: TAK. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

1.5 Wspólny Słownik Zamówień:

15300000-1- Owoce i warzywa i podobne produkty;

15310000-4- Ziemniaki

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 02-01-2014 do 31-12-2014

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Wadium nie jest wymagane.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy.

2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w pkt. 1.1, polega na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zastosowanie będą miały przepisy § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817).

3. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 4, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale V.1.
(punkt 2 tabeli).

4. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły
spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

5. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z instrukcją przedstawioną w załączniku.

Wykonawca zobowiązany  jest złożyć wraz ofertą oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną, że spełnia wymogi Art 22.1 oraz 24.1.  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań

2

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
(wg zał. nr 2 do SIWZ) oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg zał. Nr 3 do SIWZ).

Brak wymagań

3

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji lub jego kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

Brak wymagań

5

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 3 tabeli.

Aktualne, wystawione nie później niż 30 dni przed upływem składania ofert.

6

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg zał. Nr 5 do SIWZ

Brak wymagań

 

  

IV.PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  nieograniczony

 

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.

Cenę oferty stanowi łączna cena brutto dostaw produktów warzywnictwa i ogrodnictwa o wartości przeliczeniowej 85000 zł w cenach średnich z giełdy z ulicy Zjazdowej w Łodzi, po jakiej Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty. Podanie przez Wykonawcę przykładowo ceny  80000 zł oznacza, że podstawą ustalenia cen jednostkowych brutto poszczególnych warzyw i owoców w umowie w trakcie bieżącej realizacji zamówienia będzie średnia cena produktu wynikająca z aktualnej informacji cenowej o cenach min. i max. Publikowanej na stronie internetowej www.zjazdowa.com.pl, w każdy poniedziałek tygodnia (w przypadku święta przypadającego w poniedziałek obowiązuje cena publikowana w najbliższym dniu publikacji po święcie), przemnożona przez wskaźnik stały współczynnik (w przytaczanym przykładzie 0,94) wynikający z proporcji ceny z oferty do ceny porównawczej (średnia cena produktu) z giełdy (80000/85000=0,94). Ustalone ceny będą obowiązywały do poniedziałku następnego tygodnia lub do dnia najbliższej publikacji. Cena dostarczonego przez Wykonawcę jednostkowego produktu nie może być wyższa niż cena otrzymana z przeliczenia współczynnika opisanego w pkt 1.

2) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

3) Zamawiający wybierze ofertę, która będzie najtańsza ze złożonych – 100% kryterium cena. Najniższa cena -zamawiający wybierze ofertę, która wypełni wymogi określone w SIWZ i będzie ofertą najkorzystniejszą.

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

5. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, pok.143 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16-12-2013 do godziny 1030.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 16-12-2013 o godzinie 1100.

Termin związania ofertą : 30 dni.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację można otrzymać w sekretariacie pok. 143 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł., ul. Bechcice 3.

Jest również zamieszczona na stronie internetowej:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9438&idmp=1007&r=o

 

 

 

DYREKTOR DPS

w Konstantynowie Ł

Hubert Kowalski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu dotycząceprzetargu nieograniczonego w dniu 16-12-2013 w celu wyboru Wykonawcy na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:05.12.2013 22:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:05.12.2013 22:31