Pabianice, dn. 2 maja 2005 r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ROZPRAWIE

     Na podstawie art. 49, art.61 § 1 i 4, art.73 § 1, art. 89, art.91, art.92, art.94,
art.95 K.p.a. /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam:

o wszczęciu z urzędu w dniu 27 kwietnia 2005 r. postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za szkody powstałe na części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nad Nerem, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów zawierającej wykonane przez geodetę uprawnionego Jolantę Markowską opracowanie strefy ochronnej dla kolektora sanitarnego, jako działka nr 527A o pwierzchni 220 m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 527 w obrębie
geodezyjnym G-40 o powierzchni 3021 m2, o nie uregulowanym stanie prawnym, w związku
z realizacją inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego VIIIA.

Rozprawa w przedmiotowej sprawie odbędzie się w dniu 31 maja 2005 r. o godz. 12.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2, budynek C, I piętro, pokój 101.

Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje, zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.

Uprzedza się również, że w razie nieobecności na rozprawie stron lub osób zainteresowanych należycie wezwanych, rozprawa może się odbyć bez ich udziału.

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek
i odpisów.

Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
/-/ Sławomir Jakubowski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o rozprawie ( nieruchomość w Łodzi przy ul. Nad Nerem, działka 527A)
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:06.05.2005 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:06.05.2005 10:43