Decyzja o ustaleniu odszkodowania, Łódź ul.Nad Nerem , działka nr 527 A

­

Pabianice, dnia 30 czerwca 2005 r


 GG.7222-19/05

 DECYZJA
o ustaleniu odszkodowania

 Na podstawie art 128 ust. 4, art. 129, art. 130, art. 132 ust. 6, art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 o r z e k a m:

1. Ustalić odszkodowanie za ograniczenie prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nad Nerem, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów zawierającej wykonane przez geodetę uprawnionego Jolantę Markowską opracowanie strefy ochronnej dla kolektora sanitarnego, jako działka nr 527A o powierzchni 220 m², stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 527 w obrębie geodezyjnym G-40 o powierzchni 3021 m², o nieuregulowanym stanie prawnym, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego VIIIA w kwocie 1502,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwa złote).

 2.Zobowiązać Prezydenta Miasta Łodzi do przekazania kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

 UZASADNIENIE

 Dnia 27 kwietnia 2005 r. wszczęto z urzędu przed Starostą Pabianickim postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za ograniczenie prawa własności w/w nieruchomości. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że decyzją Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 29 sierpnia 2003 r., znak: GKI.IX.72213/57/02 Prezydent Miasta Łodzi uzyskał zezwolenie na zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Nad Nerem, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów zawierającej wykonane przez geodetę uprawnionego Jolantę Markowską opracowanie strefy ochronnej dla kolektora sanitarnego, jako działka nr 527A o powierzchni 220 m², stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 527 o powierzchni 3021 m² w obrębie G-40. Ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości poprzez udzielenie powyższego zezwolenia nastąpiło dla realizacji inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego VIIIA (w/w decyzję sprostowano postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 2 września 2003 r., znak: GKI.IX.72213/57/02). Zezwolenia udzielono na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Z notatki „Dane o nieruchomości” z dnia 26 marca 2003 r., sporządzonej przez Biuro Wyceny Nieruchomości „D&T” wynika, że na dzień wydania w/w decyzji, nieruchomość była niezagospodarowana, porośnięta trawami i krzakami, stanowiła fragment doliny rz. Ner. Od południa w/w nieruchomość graniczyła z dz. nr 72 w obrębie G-39, od północy z korytem rz. Ner, od zachodu z dz. nr 526, od wschodu z dz. nr 528. Działki sąsiednie miały podobny charakter użytkowania. Z zaświadczenia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych, L.dz. 3682/02, wniosku Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 24 lutego 2005 r., znak: GKI.IX.72213/57/02/MT o wyłączenie od załatwienia sprawy ustalenia odszkodowania dotyczącego przedmiotowej nieruchomości, wynika, że dz. nr 527A posiada nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie przysługuje za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 w/w ustawy. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Wartość odszkodowania za szkody została ustalona operatem szacunkowym z dnia 17 stycznia 2005 r., wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego inż. Stefana Łempickiego, na kwotę 462,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa złote) oraz operatem szacunkowym z dnia 8 czerwca 2005 r., określającym zmniejszenie wartości nieruchomości, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego Tobiasza Dobrskiego, na kwotę 1040,00 zł (słownie jeden tysiąc czterdzieści złotych), co łącznie daje kwotę 1502,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset dwa złote). Zdaniem organu orzekającego, operaty szacunkowe zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych i w pełni odpowiadają treści przepisów art. 128 ust. 4 i art. 130 ust. 1 w/w ustawy. Ponieważ czasowe zajęcie nieruchomości dotyczyło nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie wydane w oparciu o art. 10 K.p.a., było wywieszane na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Niniejsza decyzja zostaje ogłoszona również w trybie art. 49 K.p.a. Z postanowienia Wojewody Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2005 r., znak: SP.VI.7724-64/2005/MG, wyłączającego Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej od rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności w/w nieruchomości wynika, że właściwy do ustalenia odszkodowania, zgodnie z art. 129 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest Starosta Pabianicki. Zgodnie z art. 132 ust. 6 w/w ustawy, obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w art. 124 i 125 oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu obciąża osobę lub jednostkę organizacyjną, która uzyskała zezwolenie na założenie lub przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Na podstawie art. 133 ust. 2 w/w ustawy, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zgodnie z art. 132 ust. 3 w/w ustawy, wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty. Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do zapłaty odszkodowania. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

podpisał:

 Z up. STAROSTY
Sławomir Jakubowski Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


 Otrzymują:
Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej
Prezydent Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Oddział Nabywania i Zamian Nieruchomości
a/a.

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Decyzja o ustaleniu odszkodowania, Łódź ul.Nad Nerem , działka nr 527 A
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2005 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.07.2005 11:11 Decyzja o ustaleniu odszkodowania
Łódż Nad Nerem 527A (Elżbieta Czekalska)