Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6341 73 - cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego na pietrzenie wód rzeki Ner w km 82+940 za pomocą jazu w Kazimierzu.

­

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) w nawiązaniu do 136 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 160 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Starosty Pabianickiego Nr 611/2014 z dnia 31.10.2014 znak: ÓŚ.6341.52.2014 wydanej dla Gminnej Spółki Wodnej w Lutomiersku na:
1. piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Ner w km 82+940 za pomocą jazu żelbetowego zlokalizowanego w miejscowości Kazimierz gm. Lutomiersk,
2. pobór wody powierzchniowej z rzeki Ner dla potrzeb nawodnień rolniczych dla obiektu „KAZIMIERZ” o powierzchni łącznej 97,51 ha, w km rzeki 82+968 i w km rzeki 83+132,
3. zrzut wody z obiektu nawadnianego „KAZIMIERZ” do rzeki Ner w km 82+070 wylotem W1 – rów R-1 i w km 81+370 wylotem W2 – rów R-1L oraz do rzeki Lubczyny w km 1+320 wylotem W3 – rów R-2p.
W dniu 21.04.2016r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadził kontrole gospodarowania wodami, dotyczącą szczególnego korzystania z wód tj. piętrzenia wód rzeki Ner na jazie zlokalizowanym w m. Kazimierz oraz poboru i zrzutu wody dla obiektu nawadnianego „Kazimierz”. W wyniku kontroli Dyrektor RZGW wydał Zarządzenie pokontrolne w którym zobowiązał Gminną Spółkę Wodną w Lutomiersku do:
1. założenia książki eksploatacji systemu nawodnień w terminie do 31.05.2016r. i zapisywania okresów piętrzenia i poboru wód,
2. przedstawienia w formie dokumentacji geodezyjnej, sporządzonej przez uprawnionego geodetę, dowiązania do sieci niwelacji państwowej zainstalowanej na stanowisku górnym łaty wodowskazowej wraz z jednoznacznym oznaczeniem na niej dopuszczalnego poziomu piętrzenia na budowli piętrzącej - jazie – w terminie do 30.06.2016r.
3. wykonania udrożnienia wylotu W3 do rzeki Lubczyny w km 1+320, polegającego na oczyszczeniu koryta i wykoszeniu roślinności – w terminie do 30.06.2016r.,
4. doprowadzenie do należytego stanu technicznego betonowego wylotu W2 (do rzeki Ner w km 81+370) – w terminie do 31.08.2016r.,
5. wykonania udrożnienia i przeprowadzenia konserwacji rowów opaskowych położonych w zasięgu cofki, między jazem w Kazimierzu a mostem drogowym w ciągu drogi Lutomiersk – Łódź – w terminie do 31.08.2016r.
W związku z niewywiązaniem się Gminnej Spółki Wodnej w Lutomiersku z obowiązków nałożonych w pozwoleniu wodnoprawnym, co zostało ustalone w trakcie prowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej kontroli i ujęte w Zarządzeniu pokontrolnym z terminem doprowadzenia do zgodności z wymaganym stanem prawnym, Dyrektor RZGW w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo wodne o wszczęcie postepowania w sprawie cofnięcia ww. pozwolenia wodnoprawnego.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z dokumentami, oraz wnieść uwagi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6341 73 - cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego na pietrzenie wód rzeki Ner w km 82+940 za pomocą jazu w Kazimierzu.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2016 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2016 12:57 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)