Informacja dotycząca podsumowania wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego.

­

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu

1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko

Projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2016 2019 z perspektywą do 2024 roku” przewiduje listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Wykazane w Programie przedsięwzięcia charakteryzują się ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie lokalnym. Ich oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie. Dla części z nich zgodnie z obowiązującym prawodawstwem istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko i wykonania raportu, w którym dla poszczególnych inwestycji zostaną wskazane działania alternatywne. Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach POŚPP mają pozytywny wpływ na środowisko, a rozważanie rozwiązań alternatywnych na tym etapie, przy braku szczegółowej lokalizacji inwestycji nie znajduje uzasadnienia.

2. opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Łodzi z dnia 9.12.2016 r., znak WOOŚ-II.410.407.2016.MGw

_ opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 9.12.2016 r., znak PWIS.NSOZNS.9022.1.641.2016.MF

3. zgłoszone uwagi i wnioski

- wpłynęła jedna uwaga

4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone

- nie dotyczy

5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

Wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a także instytucje i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej. Dla efektywnego wdrażania programu konieczne będzie systematyczne zbieranie, analizowanie i ocena danych. Jeżeli zaistniałe zmiany w zakresie ochrony środowiska w powiecie będą znaczące lub będzie wymagała tego sytuacja lokalna, powiatowy program ochrony środowiska powinien być zaktualizowany. Zarząd Powiatu zobowiązany jest także do sporządzania po upływie 2 lat raportu z realizacji programu ochrony środowiska.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca podsumowania wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2017 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.01.2017 09:25 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)