Dom Pomocy Społecznej w Konstsantynowie Łódzkim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego

­

Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego

- liczba wolnych miejsc 1

- wymiar czasu pracy 0,5 – 1,0 etatu w zależności od potrzeb pracodawcy

- data publikacji ogłoszenia 17.01.2017 r.

- termin składania ofert do 31.01.2017r, do godziny 14,00

- miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w

Konstantynowie Łódzkim, ul. „Bechcice 3 (sekretariat

pok. 137)

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac,

 2. Prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłkowych i rozliczanie potrąceń na podstawie posiadanych prawnych dokumentów do ww. operacji,

 3. Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło

 4. Rozliczanie delegacji służbowych

 5. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.

 6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych.

 7. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.

 8. Sporządzanie raportów ZUS dla pracowników.

 9. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3.

 10. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS.

 11. Sporządzanie rocznych informacji podatkowych.

 12. Rozliczenia roczne pracowników do Urzędu Skarbowego.

 13. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji płacowej

 14. Opieka nad archiwum zakładowym

- prowadzenie ewidencji wypożyczeń akt

- sporządzanie zbiorczych zestawień spisów akt

- archiwizacja dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt

- sporządzanie dokumentacji związanej z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej

 

Wymagania niezbędne (konieczne)

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego niż Polska Państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 ze zm.)

- znajomość języka polskiego,

- posiadanie wyższego wykształcenia,

- posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawy rachunkowości – dla kandydatów na księgowego,

- posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kancelaryjno archiwalnego I stopnia.

- posiadanie pracowniczego stażu pracy: co najmniej 5 letni staż pracy (preferowany staż pracy w księgowości),

- posiadanie wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego, finansów publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz systemie ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność obsługi komputera, w szczególności arkusza kalkulacyjnego,

- posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych ułatwiających pracę, dobrą organizacja pracy, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

- CV wraz z listem motywacyjnym,

- wypełniony kwestionariusz osobowy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego które uprawnia do podejmowania zatrudnienia w Polsce lub kserokopię dowodu tożsamości,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nar 101, poz 926 ze zm.),

- spis złożonych dokumentów.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje kandydata,

- kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

Ewentualne dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze-księgowy”, należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres; Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” ul. Bechcie 3, 95-050 Konstantynów Łódzki w terminie do 31 stycznia 2017r. do godziny 14.00

Za datę doręczenia aplikacji uważa się datę jej wpływu do sekretariatu DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 pokój nr 137. Dokumenty doręczone po terminie nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi na warunkach jak dokumenty osób niewybranych na wolne stanowisko (patrz niżej).

Przez fakt złożenia oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru. DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim będzie informował o poszczególnych etapach naboru na stronie BIP, a kandydatów spełniających wymogi formalne również telefonicznie lub elektronicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych a pozostałych kandydatów będą przechowywane w dziale kadr DPS „Pod Dębami” przez okres jednego miesiąca od upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Po upływie miesiąca dokumenty nieodebrane przez kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone. DPS „Pod Dębami” nie odsyła dokumentów kandydatom.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany dostarczyć oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z krajowego rejestru karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać wezwana do odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem.

 

Dyrektor DPS

Hubert Kowalski

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dom Pomocy Społecznej w Konstsantynowie Łódzkim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Jan Kmieciński
Informację wytworzył:Jan Kmieciński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2017 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.01.2017 08:42 Edycja dokumentu (Jan Kmieciński)
17.01.2017 14:41 Utworzenie dokumentu. (Jan Kmieciński)