Zawiadomienie w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI Sp. J.

­

Na podstawie art. 218 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) informuję, iż w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach toczy się postępowanie w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego, poprzedzonego analizą, dla instalacji do farbowania włókien lub materiałów włókienniczych dla Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI Sp. j., zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Mickiewicza 29 (decyzja Starosty Pabianickiego Nr 731/2011 z dnia 31 grudnia 2011r., zmieniona decyzjami: Nr 648/2014 z dnia 24 listopada 2014r. i Nr 206/2016 z dnia 27 maja 2016r.).

Dane do wniosku umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej https://wykaz.ekoportal.pl Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Pabianicki.

Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z dokumentacją w oraz wnieść uwagi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 8 w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, budynek A, parter, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od dnia 16 października do 14 listopada 2018r. w formie pisemnej (na adres Urzędu), ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres irzempowska@powiat.pabianice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI Sp. J.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2018 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.10.2018 09:48 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)