Konkurs ofert w dniu 14 grudnia 2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę mebli do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

­

Konstantynów Łódzki, 10-12-2020

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 14 GRUDNIA 2020 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę mebli do dyżurki pielęgniarskiej Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/40/2020/pr.wew

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                           Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                            fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:    procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/40/2020/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia  są:

 

I) szafa: regał 6-cio półkowy 2-drzwiowy zamykany na klucz  -1szt

wymiary: szer. 87 cm x gł.40cm x wysokość 270cm. Szafa umieszczona na nóżkach.

Materiał wykonania: front, boki i półki wewnętrzne płyta wiórowa laminowana (gr 18mm)

 

II) szafa wraz z wyposażeniem - 1szt

WYMIARY i: (szer x głębokość x wysokość) 300x75x270 (cm)

Szafa zamykana drzwiami przesuwnymi (4 skrzydła) wypełnionymi płytą wiórową laminowaną. Drzwi przesuwne muszą być tak skonstruowane aby wszystkie drzwi mogły schować się jedne za drugimi.

 Wyposażenie szafy:

 

 1. regał –5 cio półkowy zamykany na klucz 
 2. regał 6-cio półkowy zamykany na klucz
 3. regał z ociekarką na naczynia i sortownikiem na śmieci i zlewozmywakiem .

Materiał wykonania: front, boki i półki wewnętrzne płyta wiórowa laminowana (gr 18mm)

 

III) szafa na leki wraz z wyposażeniem – 1szt

WYMIARY i: (szer x glębokość x wysokość) 190x30x250 (cm)

szafa 4- drzwiowa, przeszklona,  zamykana na klucz.

Wyposażenie szafy: regał z półkami i blatem

Materiał wykonania:  płyta wiórowa laminowana (gr 18mm) kolor do wyboru przez Zamawiającego, blat laminowany.

 

IV) szafki wiszące  z wyposażeniem (półki)– 4 szt

WYMIARY  (szer x głębokość x wysokość):

 1. 50x30x100 (cm) -2szt
 2. 40x30x100 (cm) – 2 szt

 

V) szafki stojące z blatem – 3 szt

WYMIARY  (szer x głębokość x wysokość):

 1. 50x60x86 (cm) wyposażenie półki – 2 szt
 2. 80x60x86 (cm) wyposażenie szuflady z pełnym wysuwem i cichym domykiem – 1 szt

Materiał wykonania:  płyta wiórowa laminowana (gr 18mm) kolor do wyboru przez Zamawiającego, blat laminowany.

 

 

 

 

VI) biurko – 1 szt

biurko wykonane po łuku.

WYMIARY  (szer x głębokość x wysokość):180x60x77 (cm) wyposażenie szafki 3-szufladowe z zamkiem centralnym – 2 szt, deska na klawiaturę.

Materiał wykonania:  płyta wiórowa laminowana (gr 18mm) kolor do wyboru przez Zamawiającego, blat laminowany.

 

 

Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonany towar

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia  należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2020 i dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Warunki postępowania i składania ofert:

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu powinni złożyć w terminie określonym w punkcie 11 oferty na dostawę mebli oraz zabudowa wraz z wyposażeniem

Oferta musi zawierać ceny jednostkowe (netto i brutto) poszczególnych elementów zamówienia.

 

Przewóz zamówionego towaru odbędzie się transportem zorganizowanym przez Wykonawcę połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Przejęcie odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

 

Płatność przelewem nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnianie przez wykonawcę warunków analogicznych jak wynikających z art 22 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami oraz spełnienie w złożonej ofercie wymogów analogicznych jak określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

6.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 


Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań co do okresu ważności

2.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SIWZ).

Brak wymagań co do okresu ważności

 

 

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji ; dopuszczalny jest odpis z rejestru CEIDG;

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4.

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 3 tabeli.

Aktualne

5.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał 3

Brak wymagań co do okresu ważności

 

Oferta musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza pisemną formę przekazywania oświadczeń i dokumentów. W razie przekazywania informacji faksem doręczenie informacji jest potwierdzane zwrotnym faksem.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 p. Ewa Chojnowska-Owczarek – tel. 42 2111210;

p. Katarzyna Michalska-Dróżka – tel. 609-659-215 (względy formalne oferty).

8.Wadium nie jest wymagane

9.Termin związania ofertą: 30 dni

10.Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego - Załączniki do specyfikacji podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć wiele ofert. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową.

11.Miejsce oraz termin składanie i otwarcia ofert:

11.1. Składanie ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Bechcice 3, Konstantynów Łódzki, pokój 143 - sekretariat do dnia 14-12-2020 do godziny 10.00.

Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 7.00-14.00. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Oferty mogą być sporządzone również w formie skanu oryginału i przesłane mailem na adres procedury.dps.konstantyn@gmail.com. Dokumenty przesłane drogą mailową muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę wraz z wszystkimi załącznikami.

11.2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie dokumentów w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”,

95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, sekretariat – pok. 143,

Konkurs ofert – ZP/40/2020/Pr.Wew   Dostawa mebli  do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

 

11.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

11.4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-12-2020 o godzinie 10.30.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

11.5.Opis sposobu obliczenia ceny.

Ceną będzie cena brutto za dostawę szaf podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy cenotwórcze (jak podatki, opłaty, transport oraz pozostałe).

Cena musi być podana w złotych polskich i groszach ( 2 miejsca po przecinku) zgodnie z zasadami matematycznymi. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

W przypadku zmiany obowiązujących na terenie RP przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany cen.

12.   Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert:

 • cena - 50%
 • termin wykonania zamówienia do 23.12.2020 – 20%, do 29.12.2020 – 0%
 • zgodność z wymaganiami technicznymi zamawiającego – 30%

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 • cena

50%

50 punktów

2.

ocena zgodności z wymaganiami Zamawiającego

30%

30 punktów

3.

Termin wykonania zamówienia

20%

20 punktów

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Σ = Wp1 + Wp2 + Wp3

 

Gdzie:   Wp1       - wartość punktowa za kryterium „Cena”

              Wp2     - wartość punktowa za kryterium „Ocena zgodności z wymaganiami zamawiającego”

            Wp3       - wartość punktowa za kryterium „Okres gwarancji”

                              

2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie:   R          - ranga w ocenie (tj. 50 pkt)

                        Cmin       - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

                        Cob        - cena oferty badanej

 

2.2. Zasady oceny kryterium „ocena zgodności z wymaganiami Zamawiającego” (Wp2)

Kryterium „ocena zgodności z wymaganiami Zamawiającego oceniane będzie wg wzoru:

 

Wp2 = R x (Cmin / Cob)

 

Gdzie:   R          - ranga w ocenie (tj. 30 pkt)

                        Cmin       - ocena najkorzystniejszej oferty

                        Cob        - ocena oferty badanej

 

2.3. Zasady oceny kryterium „termin realizacji zamówienia” (Wp3)

Komisja Konkursowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „termin realizacji zamówienia” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) realizacja zamówienia do 23.12.2020– 20%                    Wp3 = 20 pkt,

2) realizacja zamówienia do 29.12.2020 - 0        %                       Wp3 =  0 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” wynosi 20 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Obliczeń dokona komisja konkursowa i ona też porówna oferty. Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostaw.

13.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu wykonawcy o tym, iż jego oferta wygrała, Wykonawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.

14. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:

W umowie zostanie zawarty zapis o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niesolidnej dostawy lub niezgodnych z ofertą parametrów technicznych produktu. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

15.Istotne dla stron postanowienia:

Umowę zawiera się na okres do 29 grudnia od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty z gwarancją ceny zgodnej z ofertą Wykonawcy przedstawioną w postępowaniu.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy. Zamawiający informuje, że umowa może zostać anulowana lub rozwiązana w przypadku, gdy wystąpią określone w umowie okoliczności.

15 DODATKOWE INFORMACJE

15.1. Zasady udostępniania dokumentów:

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na podstawie §5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego w DPS cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 700 – 1500).

15.2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

15.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

15.6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

15.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

15.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

 

 

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w dniu 14 grudnia 2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę mebli do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2020 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2020 10:06 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Swat)