Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

­

Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim „Pod Dębami”

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

księgowa/księgowy

 

1. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3, tel 42 211 12 10

2. Nazwa stanowiska: księgowa/księgowy

3. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

4. Miejsce wykonywania pracy: Konstantynów Łódzki, Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, ul. Bechcice 3

5. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia,

6. Data publikacji ogłoszenia: 04.08.2021r.

7. Termin składania ofert: do 19.08.2021r. do godziny 12,00

8. Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 (sekretariat)

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

- prowadzenie kasy, sporządzanie raportów kasowych,

- rozliczanie odpłatności za pobyt mieszkańców,

- rozliczanie depozytów mieszkańców,

- przygotowywanie poleceń przelewów i przestrzeganie terminów płatności,

- dekretacja i rejestracja dowodów księgowych,

- rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzanych w DPS w celu ujawnienia różnic między stanem rzeczywistym, a stanem księgowym,

- dbanie o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych przed zniszczeniem.

 

Wymagania niezbędne

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego niż Polska Państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2016 r. poz 922),

- biegła znajomość języka polskiego ze znajomością terminów księgowych ,

- posiadanie minimum średniego wykształcenia,

- posiadanie pracowniczego stażu pracy: co najmniej 5 letni staż pracy (preferowany staż pracy na stanowisku kasjera),

- umiejętność obsługi komputera (Office, internet, poczta elektroniczna) oraz faxu, skanera, kopiarki, drukarki,

- znajomość przepisów w zakresie: rachunkowości i finansów publicznych,

- posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych ułatwiających pracę:dobra organizacja pracy, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość zasad funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej,

- znajomość przepisów: o pomocy społecznej, o pracownikach samorządowych, o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- umiejętność obsługi komputerowych programów finansowych, wskazane programy ARISCO,

- wskazana znajomość obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

- CV wraz z listem motywacyjnym,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego które uprawnia do podejmowania zatrudnienia w Polsce lub kserokopię dowodu tożsamości,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się żadne postępowanie w takiej sprawie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r, poz 922),

- spis złożonych dokumentów.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje kandydata,

- kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

Ewentualne dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze księgowa/księgowy”, na adres;

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

ul. Bechcice 3

95-050 Konstantynów Łódzki

 

w terminie do 19 sierpnia 2021r. do godziny 12.00

 

Otwarcie ofert odbędzie się 19.08.2021r. Godzina 14

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Za datę doręczenia aplikacji uważa się datę jej wpływu do sekretariatu DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice3. Dokumenty doręczone po terminie nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru. DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim będzie informował o poszczególnych etapach naboru na stronie BIP, a kandydatów spełniających wymogi formalne również telefonicznie lub elektronicznie.

Ewentualne rozmowy z kandydatami odbędą się w dniach 20.08.2021r -25.08.2021r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych a pozostałych kandydatów będą przechowywane w dziale kadr DPS „Pod Dębami” przez okres 3 miesięcy od upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy dokumenty nieodebrane przez kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone. DPS „Pod Dębami” nie odsyła dokumentów kandydatom.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany dostarczyć oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z krajowego rejestru karnego.

Dyrektor DPS

Hubert Kowalski

 

Konstantynów Łódzki dnia 04.08.2021r

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Jan Kmieciński
Informację wytworzył:Jan Kmieciński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2021 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.08.2021 14:38 Utworzenie dokumentu. (Jan Kmieciński)