ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert na dostawę artykułów chemicznych do DPS Konstantynów w dn. 24.04.2009

­

 

Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki, Poland

ul. Bechcice 3

________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza konkurs ofert w celu wyboru w dniu 24 kwietnia 2009 roku wykonawcy zamówienia na dostawę produktów na dostawę artykułów chemicznych. Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.


Określenie przedmiotu zmówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w okresie 30.04.2009-31.12.2009 własnym transportem i na własny koszt dostawcy, artykułów chemicznych w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem w wyznaczonym terminie w dni robocze w godz. 7.00-15 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3. Zamówienie obejmuje produkty chemii gospodarczej, chemii kuchennej, chemii profesjonalnej, produkty papierowe (ręczniki i papier toaletowy) oraz worki foliowe.

Kryteria oceny ofert

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest nie podleganie wykluczeniu z postępowania podstawie przepisów art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnianie wymagań wobec wykonawców - określonych w art. 22 tej samej ustawy oraz spełnianie wymogów określonych przez zamawiającego w specyfikacji zamówienia. Formularz odpowiedniego oświadczenia Dostawcy jest załączony na stronie internetowej – Załącznik nr 2. Specyfikacja w tym Formularze Ofertowe są dostępne na stronie internetowej w załączniku Specyfikacja – Załącznik nr 1 oraz bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych lub częściowych. Jednak oferty częściowe muszą być kompletne w całej grupie produktów (conajmniej jednej z sześciu) opisanych w formularzu oferty.

Podany w załączniku Specyfikacja - asortyment nie jest wiążący w sensie nazwy, natomiast po stronie oferenta leży udokumentowanie, że jego oferta jest równoważna pod względem użytkowym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa z asortymentem przedstawionym w Specyfikacji.

Wszystkie oferowane wyroby muszą mieć certyfikat PZH. Ustalono system oceny ofert, w którym, cena stanowi 100% kryterium, przetarg wygrywa oferta najtańsza. Wartość dostaw nie może przekroczyć kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Konkurs może być odwołany, unieważniony lub przełożony na inny termin bez podania przyczyn

Termin składania ofert: 24.04.2009 do godziny 9.30

Kontakt: do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Krzysztof Swat lub Ewa Chojnowska-Owczarek tel. 42 2111210


Miejsce składania ofert:

Oferta może być złożona w dniu roboczym w sekretariacie Zamawiającego (pokój 011) w godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego.


Termin składania ofert: 24.04.2009 do godziny 9.30


Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 24.04.2009 o godzinie 10.00 w siedzibie DPS


Krzysztof Swat

Z-ca Dyrektora DPS

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert na dostawę artykułów chemicznych do DPS Konstantynów w dn. 24.04.2009
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Krzysztof Swat
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2009 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.04.2009 11:27 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Swat)