Decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38

­

Pabianice, dnia 15 czerwca 2009 r.


 GG.7221-17/08

 D E C Y Z J A

 Na podstawie art. 8, art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku
z art. 28, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wnioskiem
p. Teodory Szkudlarek z dnia 05 maja 2008 r. oraz postanowieniem znak: GN.IV.7724/153/W/2008/AW z dnia 24 września 2008 r. Wojewody Łódzkiego

 odmawiam:

zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie G-15 jako: działka nr 137/13 o pow. 0,0149 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1M/00017498/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz część działki nr 137/24 o pow. 0,5095 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1M/00003978/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 UZASADNIENIE

W dniu 07 maja 2008 r. na wniosek p. Teodory Szkudlarek z dnia 05 maja 2008 r. przed Prezydentem Miasta Łodzi wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu w/w nieruchomości (zawiadomienie znak: GKI.IX.72211/45/08/MT z dnia 01 września 2008 r.)

 Postanowieniem znak: GN.IV.7724/153/W/2008/AW z dnia 24 września 2008 r. Wojewoda Łódzki wyłączył od załatwienia niniejszej sprawy Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie
z zakresu administracji rządowej, wyznaczając do jej dalszego rozpatrzenia Starostę Pabianickiego.

W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że orzeczeniem o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Urzędu Spraw Wewnętrznych znak: USW-IV-11/55/64 z dnia 20 października 1964 r. wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa zabudowaną nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Podgórnej 73 i 73a o pow. 956 m², oznaczoną na planie nr 48 za odszkodowaniem, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 17498 na podstawie art. 1, 2, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26 ust. 2, 28 i 55 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 18, poz. 94 z 1961 r.).

 Zgodnie z w/w orzeczeniem wywłaszczana nieruchomość przeznaczona była pod budowę budynku mieszkalnego nr 67. Zgodnie zaś z decyzją o lokalizacji szczegółowej Nr 121/61 ustalono lokalizację budownictwa mieszkaniowego na terenie położonym w Łodzi w rejonie ul. Podgórnej.

 W dniu przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Podgórnej 73 i 73a, oznaczona na planie nr 48 stanowiła współwłasność Alfreda Miazek
w 1/4 części, Janiny Miazek w 1/4 części, Zygmunta Fraszczyk w 1/4 części oraz Anny Fraszczyk
w 1/4 części na podstawie umów sprzedaży z dnia 19 czerwca 1935 r. Nr 241, 09 lutego 1938 r.
i 15 maja 1961 r. Nr 3812, co potwierdza zaświadczenie Sądu Powiatowego dla m. Łodzi Wydziału VI Ksiąg Publicznych z dnia 11 listopada 1963 r.

Porównując mapę sytuacyjno – podziałową nr 5/637 z dnia 17 lutego 1964 r. znajdującą się
w aktach sprawy z aktualnym stanem ewidencyjnym (fragment mapy ewidencji gruntów z dnia 06 czerwca 2008 r.) stwierdzono bezspornie, że działka oznaczona w dacie przejęcia jako działka
nr 48 (na mapie nr 5/637 oznaczona nr 48/1 i 48/2) o pow. 956 m² odpowiada działce oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów nr 137/13 o pow. 0,0149 ha oraz części działki nr 137/24 o pow. 0,5095 ha.

Na podstawie odpisu z księgi wieczystej KW Nr LD1M/00017498/3 z dnia 02 czerwca 2008 r.,
z zapisów działu II wynika, że działka nr 137/13, będąca przedmiotem postępowania o zwrot nieruchomości, jest własnością Gminy Łódź na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak: GN.I.72200/I/17316/95 z dnia 09 września 1997 r.. Natomiast z odpisu z księgi wieczystej KW Nr LD1M/00003978/1 z dnia 02 czerwca 2008 r., z zapisów działu II wynika, że działka nr 137/24, której część jest przedmiotem postępowania o zwrot nieruchomości, jest własnością Gminy Łódź na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak: GN.I.72200/I/17305/95 z dnia 09 września 1997 r. w użytkowaniu wieczystym Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umowy Rep. A Nr 4550/68 z dnia 26 czerwca 1968 r.

Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, żądanie zwrotu może zgłosić poprzedni właściciel lub jego spadkobierca.

 Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego ,,jeżeli roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (lub jej części) dotyczy przedmiotu współwłasności, każdy
ze współwłaścicieli lub ich następców prawnych jest w takiej sprawie stroną postępowania administracyjnego, a zwrot nieruchomości (lub jej części) może nastąpić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub ich następców prawnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. IV SA 642/87).

W dniu przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa przedmiotowa nieruchomość stanowiła współwłasność: Alfreda Miazek w 1/4 części, Janiny Miazek w 1/4 części, Zygmunta Fraszczyk w 1/4 części oraz Anny Fraszczyk w 1/4 części.

 Wniosek o zwrot nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podgórnej 73 i 73a złożyła p. Teodora Szkudlarek.

 Pismem znak: GKI.IX.72211/45/08/MT z dnia 09 lipca 2008 r. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wezwał wnioskodawczynię w przedmiocie zwrotu w/w nieruchomości do dostarczenia dowodu potwierdzającego pozostawanie przez wnioskodawczynię spadkobierczynią byłych współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem o zwrot, pod rygorem wydania decyzji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.
W odpowiedzi na powyższe p. Teodora Szkudlarek dostarczyła do Urzędu Miasta Łodzi postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi II Wydziału Cywilnego sygn. akt II Ns 664/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. stwierdzające, iż spadek po Alfredzie Miazek nabyła jego córka Teodora Szkudlarek z domu Miazek primo voto Zdon.


 Pismem znak: GG.7221-17/08 z dnia 05 stycznia 2009 r. organ prowadzący postępowanie wezwał wnioskodawczynię do dostarczenia wniosków o zwrot przedmiotowych nieruchomości pochodzących od Janiny Miazek, Anny Fraszczyk i Zygmunta Fraszczyk, a w przypadku ich śmierci do dostarczenia postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w oraz do dostarczenia wniosków o zwrot przedmiotowej nieruchomości pochodzących od ich spadkobierców, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania w/w wezwania, pod rygorem wydania decyzji o odmowie zwrotu.

 W odpowiedzi na powyższe p. Teodora Szkudlarek przy piśmie z dnia 15 stycznia 2009 r. ponownie dostarczyła do Starostwa Powiatowego w Pabianicach jedynie postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi II Wydziału Cywilnego sygn. akt II Ns 664/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po Alfredzie Miazek.

Zgodnie z pismami znak: SSP.I.51180/3184/09 i SSP.I.51180/3185/09 z dnia 30 marca 2009 r. oraz znak: SSP.I.51180/3186/09 z dnia 26 marca 2009 r. Oddziału Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi uzyskano informacje, iż p. Anna Fraszczyk zmarła dnia 17 października 1974 r., p. Zygmunt Fraszczyk zmarł dnia 04 maja 1975 r., a p. Janina Miazek zmarła dnia 13 lutego 1976 r.

 Z uwagi na powyższe, zawiadomieniem znak: GG.7221-17/08 z dnia 29 kwietnia 2009 r. organ orzekający wezwał spadkobierców Janiny Miazek, Anny Fraszczyk oraz Zygmunta Fraszczyk
do zgłoszenia się w tut. Wydziale Starostwa Powiatowego w Pabianicach w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu
na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Biorąc pod uwagę, iż zwrot nieruchomości (lub jej części) może nastąpić tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub ich następców prawnych, zdaniem organu orzekającego należało odmówić zwrotu przedmiotowych nieruchomości.

Ponadto negatywną przesłanką zwrotu części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 137/24
o pow. 0,5095 ha w przypadku złożenia wniosków o zwrot przez osoby uprawnione jest ujawnione w księdze wieczystej KW Nr LD1M/00003978/1 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości prawo użytkowania wieczystego Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie umowy użytkowania wieczystego Rep. A Nr 4550/68 z dnia 26 czerwca 1968 r., co potwierdza odpis z dnia 02 czerwca 2006 r.

Zgodnie bowiem z art. 229 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami roszczenie o zwrot nieruchomości nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 01 stycznia 1998 r.) nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego
za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 Otrzymują:
1.Teodora Szkudlarek
2. Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
3. Ryszard Bogucki
4. Irena Bogucka
5. Halina Cerbin
6. Paweł Cerbin
7. Anna Grabarczyk
8. Józef Grabarczyk
9. Roman Hołys
10. Tadeusz Kaczmarek
11. Wiesława Kaczmarek
12.Adam Kamecki
13. Iwona Kamecka
14. Janina Korczyk
15. Genowefa Kowalik
16. Tomasz Kozak
17. Jerzy Kuśmirek
18. Grażyna Kuśmirek
19 Bernard Mann
20. Regina Mann
21 Teresa Ratajczyk
22. Ryszard Ratajczyk
23. Maria Sidyk
24. Aleksander Sidyk
25. Elżbieta Sorys
26. Teresa Starosta
27. Franciszek Starosta
28. Arkadiusz Witczak
29. Kinga Witczak
30. Bogumił Zawadzki
31. Regina Ziółkowska
32. Józef Ziółkowski
33. Władysław Żarkowski
34. Zofia Żarkowska
35.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji Katastru i Inwentaryzacji
36.a/a.
Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
2. Spadkobiercy Janiny Miazek,
Zygmunta Fraszczyk oraz Anny Fraszczyk

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2009 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.06.2009 09:51 Decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podgórnej61/ul. Broniewskiego 38. (Elżbieta Czekalska)