Zawiadomienie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15.

­

Pabianice, dnia 13 sierpnia 2009 r.

GG.7221 – 8/09

 Wg rozdzielnika

 W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym
w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr 151/1, 151/2 oraz 153/23 w obr. B-32 informuję,
że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję,
że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją znajdującą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2 (budynek C, I piętro, pokój 103 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00 oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie
lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Otrzymują:
1.Bożena Kawecka
2.Aleksander Kawecki
3.Stanisław Porczyk
4.Magdalena Porczyk
5.Alina Porczyk – Leszczyńska
6.Janina Kosiorkiewicz
7.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
8. a/a
Do wiadomości:
Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2009 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2009 13:00 Zawiadomienie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 15. (Elżbieta Czekalska)