Wezwanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w Dobroniu Małym.

­

Pabianice, dnia 19 sierpnia 2009 r.


 GG.7221 – 3/03


 WEZWANIE


 Na podstawie art. 100 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 wzywam:

 strony zawieszonego z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą
z mocy prawa na rzecz Gminy Dobroń nieruchomość położoną we wsi Dobroń Mały, gm. Dobroń, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 182/12 o pow. 2404 m², objętą księgą wieczystą Nr SR1L/00025911/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku – V Wydział Ksiąg Wieczystych, do wystąpienia do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku
po zmarłym Mariuszu Chlebocie, w terminie 30 dni, od dnia dostarczenia niniejszego wezwania.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje
się art. 49 K.p.a. Zgodnie z w/w przepisem strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Dobroń
2.Radca prawny – Ewa Duda
pełnomocnik Gminy Dobroń
3.Spadkobiercy Mariusza Chlebota

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wezwanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w Dobroniu Małym.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.08.2009 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.08.2009 10:03 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
19.08.2009 11:51 Wezwanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w Dobroniu Małym. (Elżbieta Czekalska)